Студентска и докторантска научна сесия на тема "Иновативни публични политики и устойчиво развитие на публичната сфера (териториална сигурност и публична администрация)" се проведе в Правно-историческия факултет на Югозападния  университет "Неофит Рилски". Научното събитие бе организирано от катедра  "Национална сигурност и публична администрация".

Модератор на срещата бе гл. ас. д-р Гергана Кресналийска. Приветствие към участниците отправиха заместник-деканът на факултета доц. д-р Валентин Василев и ръководителят на катедра "Публичноправни науки" проф. д-р Добринка Чанкова.

Доклади в научната сесия представиха студенти от специалност "Публична администрация" и докторанти от катедра "Национална сигурност и публична администрация". Сред темите представени на форума бяха "Социализация на новоназначени служители в организациите от публичната сфера", "Концепцията за организационно развитие и приложението й в публичната сфера", "Ефективното управление на кариерата на служителите като кауза в публичната администрация", "Социалното предприемачество като съвременен управленски инструмент за устойчиво развитие" и други.

Най-добрите доклади от научното събитие ще бъдат публикувани в електронното списание "Право, политика, администрация", издавано от катедра "Публичноправни науки".

В рамките на студентската и докторантска научна сесия бе представен и  уъркшоп на тема "Ролята на обществените посредници при подготовката и реализацията на иновативни публични политики в публичната сфера - добри практики", в който участваха общественият посредник на територията на Община Кюстендил Васил Иванов и заместник-деканът на Право-историческия факултет и обществен посредник на територията на Община Благоевград доц. д-р Валентин Василев. Те запознаха подробно участниците във форума с детайли от своята работа и отговаряха на поставените въпроси от страна на студентите и докторантите.