Правно-историческият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" бе домакин на среща-дискусия, на която бе обсъден Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно отнето имущество.

Специален гост на общественото обсъждане бе  зам.-министърът на правосъдието д-р Евгени Стоянов. Той представи пред студенти, докторанти, преподаватели и граждани на Благоевград проектозакона, изготвен от Министерството на правосъдието.

Д-р Стоянов отбеляза, че законопроектът предвижда създаването на единен независим специализиран антикорупционен орган - комисия за осъществяване на държавната политика  по противодействие на  корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Сред по-важните оперативни функции  на комисията се предлагат: приемане и проверка на декларации за имущество и интереси; проверки по постъпили сигнали от гражданите и чрез медиите; осъществяване на проверки на имущественото състояние, на производства за установяване на конфликт на интереси и на производства за отнемане на незаконно придобито имущество. Производството по отнемане на незаконно придобито имущество се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и свързаните с него лица. Зам.-министърът разясни, че предложението е комисията да се състои от петима членове, като председателят ще се избира от Народното събрание. Мандатът на екипа е 6 години, без право на повторно избиране.

След презентирането на проектозакона участниците в срещата имаха възможност да зададат своите въпроси и да дадат предложения за подобряване на Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно отнето имущество.

Модератор на срещата бе проф. д-р Веселин Вучков, преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", министър на вътрешните работи (2014-2015 г.)

Сред присъстващите на общественото обсъждане бяха и г-жа Антоанета Георгиева-Цонкова, член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, д-р Николай Николов, член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, г-жа Катя Бельова, председател на Окръжен съд - Благоевград и проф. д-р Георги Апостолов, зам.-ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски".  Те благодариха на декана на Правно-историческия факултет - проф. д-р Габриела Белова и на зам.-деканите - доц. д-р Валентин Василев и доц. д-р Николай Марин за инициативата и отбелязаха важността на срещата. Според д-р Стоянов именно такива срещи със студенти и млади преподаватели са пътят за добри законодатели решения.