Югозападният университет "Неофит Рилски" в качеството си на водещ партньор започва изпълнението на Проект "Бакалаври и магистри - професионалисти при отвореното и дистанционно обучение за развитието на устойчив туризъм в Китай, Виетнам и Киргизстан" (Проект "ЛМПТ"), Проектен номер 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3216). Това стана възможно в предходните две седмици след размяна на подписани грантови споразумения между ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" доц. д-р Борислав Юруков и г-н Ралф Радърс, ръководител на Отдел 4 в Изпълнителната агенция по аудиовизия, образование и култура (EACEA) на Европейския съюз в Брюксел.

Проектът цели да се подпомогнат университети в Китай, Виетнам и Киргизстан в разработването на учебни планове и програми в областта на устойчивото управление на туризма в съответствие с Болонския процес. Проектът ще бъде с продължителност 36 месеца и общата стойност на одобрената субсидия от страна на Европейския съюз е в размер на 999 500 евро. Консорциумът за изпълнение на Проект "ЛМПТ" включва 24 организации-партньори от 9 страни, като сред тях са университети, министерства и предприятия от България, Гърция, Виетнам, Италия, Киргизстан, Китай, Франция, Португалия и Румъния. Европейските университети - партньори по Проекта са 8, киргизстанските са 3, китайските са 4, а виетнамските са съответно 2. Проектът е разработен под методическото ръководство на Академия "Гренобъл", която обединява 3 университета, 3000 средни училища и 400 центъра за професионално обучение в Югоизточна Франция и ще се изпълнява на френски език.

Във връзка с изпълнението на проекта "ЛМПТ" на 15 и 16 декември 2016 г. ръководителят на екипа за изпълнението му доц. д-р Преслав Димитров, декан на Стопанския факултет и ръководител на катедра "Туризъм" в ЮЗУ "Неофит Рилски" ще вземе участие в клъстърната среща с китайските партньори по проектите за изграждане на капацитет във висшето образование, организирана от Изпълнителната агенция по аудиовизия, образование и култура (EACEA) на Европейския съюз. Срещата ще се проведе в  гр. Пекин, Китай.