В резултат от проведени програмни акредитации през месец май 2017 г. на професионалните направления в Техническия факултет, НАОА оцени по достойнство труда на академичния състав и постави високи оценки за предлаганите от факултета бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Високо са оценени способностите на академичния състав на факултета да подготвя висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри, за работа в екип, за прилагане на иновационни и технологични постижения в изследователската работа.

НАОА разрешава на Техническия факултет да обучава в най-високата образователна и научна степен Доктор по три нови докторски програми.

От академичната 2017/2018 г. в Техническия факултет ще се обучават студенти в следните специалности:

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Бакалавърски програми:

 1. "Електроника" - редовна форма на обучение
 2. "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия" - редовна форма на обучение
 3. "Компютърни системи и технологии" - редовна и задочна форма на обучение
 4. "Комуникационна техника и технологии" - редовна и задочна форма на обучение
 5. "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" - редовна и задочна форма на обучение

Магистърски програми:

 1. "Компютърни системи и технологии" - редовна форма на обучение
 2. "Комуникационна техника и технологии" - редовна форма на обучение
 3. "Кариерно развитие и предприемачество" - редовна форма на обучение

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърски програми:

 1. "Електроника" - редовна форма на обучение
 2. "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия" - редовна форма на обучение
 3. "Компютърни системи и технологии" - редовна и задочна форма на обучение
 4. "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" - редовна и задочна форма на обучение

Магистърски програми:

 1. "Компютърни системи и технологии" - редовна и задочна форма на обучение
 2. "Комуникационна техника и технологии" - редовна и задочна форма на обучение
 3. "Кариерно развитие и предприемачество" - редовна и задочна форма на обучение
 4. "Електроника" - редовна и задочна форма на обучение
 5. "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия" - редовна и задочна форма на обучение

 

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ:

 1. "Компютърни системи, комплекси и мрежи" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника
 2. "Методика на обучението по техника и технологии" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
 3. "Електронизация" от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
 4. "Машини и процеси в леката промишленост" в професионално направление 5.1 Машинно инженерство