От летния семестър на академичната 2017/2018 година в Техническия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" ще се обучават студенти по нова магистърска програма - "Инженерна безопасност".

Срокът за прием на документи е от 08.01.2018 г. до 31.01.2018 г. Заявленията се подават при секретаря на Техническия факултет.

За придобилите ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности от професионални направления от област на висше образование 5. Технически науки срокът на обучение е 1 година, за придобилите ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности от професионални направления в области на висше образование, различни от област на висше образование 5. Технически науки обучението е 2 години.

 

Обучението е в платена форма.

За контакти:

Виолета Войнова - Секретар на Технически факултет
Учебен корпус 1, кабинет 604
тел. +359-73-885 162
e-mail: technical@swu.bg