Днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе научно-практически семинар под надслов "Медии и бизнес". Събитието, организирано от катедра "Културология, бе част от програмата на Националния студентски фестивал на изкуствата.

Семинарът даде възможност за изява на студенти и докторанти от различни научни области, като тази година във фокуса попаднаха изключително актуални теми от областта на съвременните комуникации, медиите и бизнеса. Докладите предизвикаха голям интерес, особено сред студентите от специалност "Култура и медии", "Култура и културен туризъм".

Началото бе поставено с доклада на доц. д-р Татяна Шопова, озаглавен "Медии и политика", разискващ най-съвременните тенденции и явления, показващи медиите като оръжие в ръцете на властта.

Доклад на тема "Телевизията като медия. Права на радио и телевизионните организации" представи гл.ас. д-р Нонка Обрешкова. Участие в семинара взе и гл. ас. Славка Попова от катедра "Връзки с обществеността", която представи разработка на тема "Бизнес английският в медийната среда". Интерес по време на семинара предизвикаха и докладът на докторант Валентин Гошев на тема "Кинофестивалите в България" и докладът на Калина Николова на тема "Социалните мрежи като инструмент за изграждане на личния имидж".