От летния семестър на академичната 2017/2018 година в Техническия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" ще се обучават студенти по нова магистърска програма - "Автотехническа експертиза".

Срокът за прием на документи е от 08.01.2018 г. до 31.01.2018 г. Заявленията се подават при секретаря на Техническия факултет.

За придобилите ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности от професионални направления от област на висше образование 5. Технически науки или по специалност "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... срокът на обучение е 1 година. За неспециалисти, придобили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" или за придобили ОКС "Професионален бакалавър" в професионално направление 5.1. Машинно инженерство обучението е 2 години.

Обучението е в платена форма.

За контакти:

Виолета Войнова - Секретар на Технически факултет
Учебен корпус 1, кабинет 604
тел. +359-73-885 162
e-mail: technical@swu.bg