На 11 декември 2017 г. се състоя заседание на постоянния академичен семинар на катедра "Философски и политически науки" към Философския факултет. Доклад на тема "Гражданското образование: същност и прояви" изнесе проф. д-р Борис Манов.

Основната теза в доклада на проф Манов бе, че:

Въпросът за същността, целите и реализацията на гражданско образование не е нов, той е стоял и стои пред "образователните" институции от античността до наши дни ( в литературата съществуват и мнения, че идеята за гражданско образование е "рожба" на Новото време, че тя е резултат на утвърждаването на принципите на либерализма и демократизма в живота на обществото и "ставането" на индивида от "поданик" в "гражданин". Налице явно "идеологизиране" и пренебрегване на очевидния факт, че "гражданството" съществува още в античния полис и задачата за формирането на "истински" гражданин е предмет на специално внимание в такива съчинения като "Държавата" на Платон и "Политика" на Аристотел, но не само в тях). В съвременните условия на глобализиране и виртуализиране на социалната действителност той придобива нови измерения и значимост, налагащи необходимостта от неговото "преосмисляне" и "решаване" през призмата на реалостите на XXI-то столетие.

http://www.centrerdppi.com/437911422