В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе национална кръгла маса на тема"Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск", с която бе отбелязан Световният ден на социалната работа. През 2019 година той е посветен на "Насърчаване на значението на взаимоотношенията с хората". В контекста на междуинституционалното партньорство и добрите практики в дискусията се включиха над тридесет участници - педагогически съветници, психолози, социални работници, педагози, кариерни консултанти, директори и началници на отдели, както и преподаватели и студенти.

Основни акценти в обсъжданията постави деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев с възможностите за професионална реализация на студентите от специалност "Социална педагогика". Директорът към дирекция "Права на детето" г-жа Ева Жечева очерта проблемни области в социалните услуги за закрила в контекста на подадени жалби към Омбудсмана на България. Върху добрите практики в Центровете за обществена подкрепа се фокусираха представители от Враца, Дупница и Благоевград. Бяха набелязани приоритетни цели в областта на доброволчеството и стажантските учебни практики.