На базата на сключен нов типов договор с Министерството на образованието и науката към банките за студентско кредитиране от 20.06.2016 г. се присъединява и "Първа инвестиционна банка" АД. Студенти и докторанти ще могат да кандидатстват за кредити към банката от 01.09.2016 г.

Също така за кредити по ЗКСД, студентите и докторантите могат да кандидатстват и към "Банка ДСК" ЕАД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Алианц Банк България" ЕАД и "Юробанк България" АД.

Студентското кредитиране с осигурена държавна гаранция се урежда чрез правната рамка на ЗКСД, който има за цел да създаде условия за облекчаване на достъпа до висше образование в Република България.

Кредитирането на студенти и докторанти, като част от студентското подпомагане, е един от важните инструменти за постигане на по- добър баланс на съучастие във финансирането на висшето образование и разширяване на възможностите за достъп до него. Чрез механизма за споделяне на финансовата отговорност за обучение между държавата и обучаваните, се дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за такси за обучение и средства за издръжка на обучението.