Конкурс по Програма "Еразъм +", Ключова дейност 1 - Мобилност през академичната 2016/2017 година

ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО ДВЕ МЕСТА В:

 • Университет в Лунд, Швеция (социология);
 • Свободен университет в Брюксел, Белгия (за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" - социология и психология);
 • Университет "Мария Кюри-Склодовска" в Люблин, Полша (социология);
 • Университет в Уелва, Испания (психология);
 • Университет "Комплутенс" в Мадрид, Испания (философия);
 • Университет "Николай Коперник" в Торун, Полша (социология и културология)
 • Държавен университет в Тетово, Македония (философия)
 • Университет в Кадиз, Испания (психология).

Право да кандидатстват имат редовни, задочни и свободни докторанти (без Свободен университет в Брюксел), студенти от магистърска програма и от бакалавърска програма - 4, 3 и 2 курс социология, психология и философия (редовно и задочно обучение), които отговарят на следните условия:

 1. Да са български граждани, или имат статут на постоянно пребиваващи чужденци в България.
 2. Общата продължителност на мобилността (независимо дали е само мобилност с цел обучение, или е съчетана мобилност с цел обучение и с цел практика) не може да надвишава 12 месеца в една образователно-квалификационна степен.
 3. Да са записани действащи студенти в бакалавърска, магистърска или докторска степен на обучение по социология, психология или философия, независимо от формата (редовна/ задочна).
 4. Да са завършили успешно първите два семестъра (първи курс) на следването си в ОКС "Бакалавър". Студентите в първи курс на ОКС "Магистър" имат право да кандидатстват.
 5. Да имат минимален успех от обучението "Много добър". За бакалаври се взима средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взима средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/ държавния изпит. За докторанти се взима среден успех от приемните изпити.
 6. Да владеят английски език на минимално ниво B2 (много добър).

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ОБЩО ДВЕ МЕСТА В:

 • Университет "Мария Кюри-Склодовска" в Люблин, Полша (социология);
 • Университет в Уелва, Испания (психология);
 • Университет "Комплутенс" в Мадрид, Испания (философия);
 • Университет "Николай Коперник" в Торун, Полша (социология);
 • Държавен университет в Тетово, Македония (философия)
 • Свободен университет в Брюксел, Белгия (социология и психология);
 • Университет в Кадиз, Испания (психология)

Право да кандидатстват имат щатни и хонорувани преподаватели по социология, психология и философия, които владеят английски език. Един преподавател има право на една преподавателска мобилност за академична година.

 

Кандидатите следва да подадат молба, в която да декларират, че отговарят на всички условия за конкурса до Декана на Философски факултет най-късно до 7 ОКТОМВРИ  2016 г. (ПЕТЪК) в кабинет 485 или на e-mail: filosofski@swu.bg.

С КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И СЪБЕСЕДВАНЕ НА 13 ОКТОМВРИ 2016 г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 12.30 ч. В КАБИНЕТ 497, ЕТ.4, УЧЕБЕН КОРПУС 1 НА ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ".

КРАЕН СРОК: 7 ОКТОМВРИ  2016 г. (ПЕТЪК)!!!