Електронното списание "Право, политика, администрация",  издавано  от катедра "Публичноправни  науки" на Правно-историческия факултет, е индексирано в една от най-престижните световни научни системи Ерих плюс. Това е признание за Югозападния университет, за редакционната колегия и за авторите, публикуващи в него.

Списанието е периодично издание, излизащо 4 пъти годишно и публикуващо актуални научни изследвания. В него могат да публикуват своите резултати учени и практици от страната и чужбина, с интереси към съвременното право, политика и администрация. Електронното списание предоставя трибуна на докторанти и студенти от Правно-историческия факултет и университета да предложат на научната аудитория своите проучвания по актуални проблеми от неговата тематика.

Списанието е в процес на индексиране към EBSCO и други международни  научни бази данни.