Доц. д-р Валентин Василев, заместник-декан на Правно-историческия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" и Обществен посредник на Община Благоевград, участва в международна конференция на тема "Европейски ценности и обучението на публичната администрация". Организатор на двудневния научен форум, който се проведе в София бе Институтът по публична администрация.

Доц. Василев беше единственият представител на университетската общност по "Публична администрация" и участва по персонална покана от ръководството на Института.

Той изнесе доклад на тема "Университетско обучение на студентите по "Публична администрация" - добри практики", като представи опита на Югозападния университет и Община Благоевград в изграждането на устойчиви и иновативни учебни програми, в които се съчетават практически научни изследвания, теоретични знания и нови управленски концепции. В доклада бяха представени добри практики при реализацията на научни изследвания с акцент върху непосредственото им приложение в работата на публичната администрация в области като мотивация и мотивационни стратегии; менторство и наставничество; работа с местните заинтересовани страни; ролята на обществените посредници в разработването на ефективни местни публични политики и други.

На срещата участваха представители на идентични на Института по публична администрация структури в Гърция, Румъния, Албания, Белгия и други, както и повече от 70 представители на административни структури на централната изпълнителна власт.

Институтът по публична администрация и неговия изпълнителен директор г-н Павел Иванов вече изпратиха и писмени благодарности на ръководствата на Югозападния университет и Община Благоевград за отличната съвместна работа и високото равнище на представените на форума идеи и резултати, показващи отличната координация в работата между двете институции.