На 23.12.2016 година се проведе годишното събрание на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, на което се отчете дейността и работата в университета за периода ноември 2015 - октомври 2016 година.

Събранието обсъди и единодушно прие представения доклад на ректора доц. д-р Борислав Юруков.

Общото събрание изслуша и доклада на Контролния съвет, в който не бяха констатирани нарушения и нередности, в рамките на неговата компетенция.

Предложен бе и се прие начинът на разпределение на средствата за социално-битово и културно обслужване.