Списание "Езиков свят" ("Orbis linguaru")  издавано от Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" е одобрено за включване в една от най-престижните международни бази данни - SCOPOS.  Списанието се издава от 2000 г., а негов главен редактор е деканът на Филологическия факултет проф. Магдалена Костова - Панайотова. Списанието излиза два пъти годишно - през месеците май и декември. То е включено в няколко международни бази данни - CEEOL (Централно  и източноевропейска онлайн библиотека http://www.ceeol.com/), Ulrich's Periodicals Directory (Справочник на периодичните издания Ulrich http://ulrichsweb.serialssolutions.com/), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index) и РИНЦ (Российский индекс научного цитирования https://elibrary.ru/defaultx.asp).

"Езиков свят" е второто хуманитарно списание на ЮЗУ "Неофит Рилски" след "Балканистичен форум" включено в SCOPUS.