Преподавателите от катедра "Културология" проф. д.н.к Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова и гл. ас. д-р Антон Генов и преподавателят от катедра "История" гл. ас. д-р Александър Порталски участваха в Международен научен симпозиум, който се проведе в град Бига, Турция. В научния форум, посветен на древните цивилизации в региона на Пропонтида и прилежащите й култури от Европа и Мала Азия, взеха участие учени от Турция, Гърция, България, Румъния, Украйна, Австрия, Германия, Франция и редица други европейски държави.

Представителите на катедра "Културология" представиха доклад на тема "The Pyramid near Kovil as a Phenomenon of Cultural Heritage on the Balkans". Научната разработка на представителя на Катедрата по история бе на тема "A Lydian Domain in the Thracian Chersonese".

Научните доклади са част от изследванията, реализирани по научноизследователския проект "Интердисциплинарно изследване на материалното и нематериалното културно наследство от вечните свети места в българските земи и на Балканите" на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури и  научноизследователския проект  "ЦЕНТРОВЕ, ПЪТИЩА И ТЕРИТОРИИ. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ век" на катедра "История".

Eдна от сесиите на симпозиума, посветена на социализацията на културното наследство, беше ръководена от проф. д.н.к. Васил Марков.

По време на Международния научен форум "International Symposium of  Propontis and the Surrounding Cultures" в Турция бяха развити и задълбочени научните контакти, и перспективите за нови съвместни научни изследвания на древните култури в Балкано-анатолийския регион.

Снимки от събитието...