Гл. ас. д-р Биляна Тодорова от Катедрата по български език е единствената българка, избрана за член на редакционната колегия на сп. De Gruyter Open Linguistics. Списанието публикува на английски език оригинални научни разработки от различни дялове от езикознанието. Преди да бъдат публикувани, всички статии се оценяват от двама анонимни независими рецензенти. Open Linguistics е списание, индексирано в множество бази данни като CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, CNPIEC, DOAJ и др.

De Gruyter Open е един от водещите световни издатели на научно съдържание с отворен достъп. В момента публикува около 600 собствени и външни списания, свързани с всички основни сфери на познанието.

http://www.degruyteropen.com/people/bilyana-todorova /

https://www.degruyter.com/view/j/opli