ОБЯВА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

гр. София 1000, бул. "Княз Дондуков" № 2А, www.mon.bg

На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР
на преподаватели по български език и литература за академичната
2019-2020 година в следните чуждестранни висши училища:

 

Срок за подаване на документи: 20 август 2019 година

Пълен текст на обявата
Заявление
Формуляр

 

Срок за подаване на документи: 20 септември 2019 година

Пълен текст на обявата
Заявление
Формуляр


Последна промяна: 2019-08-13