Професионално направление/Докторски програми Факултет Обща оценка Срок на акредитиция
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието Факултет по педагогика 9,3 17.12.2018г.
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика 9,33 16.07.2019г.
Специална педагогика Факултет по педагогика 9,28 16.07.2019г.
История на педагогиката и българското образование Факултет по педагогика 9,58 14.10.2020г.
Методика на обучението в началните класове Факултет по педагогика 9,53 14.10.2020г.
Педагогически технологии в детската градина Факултет по педагогика 9,55 14.10.2020г.
1.3. Педагогика на обучението по …
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка Факултет по педагогика 9,4 24.03.2021г.
Методика  на обучението по математика Природо-математически факултет 9,43 14.10.2020г.
Методика на обучението по математика и информатика Природо-математически факултет 9,53 14.10.2020г.
Методика на обучението по информатика и информационни технологии Природо-математически факултет 9,48 14.10.2020г.
Методика на обучението по химия Природо-математически факултет 9,43 14.10.2020г.
Методика на обучението по физика Природо-математически факултет 9,38 14.10.2020г.
Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата 9,5 30.09.2020г.
Методика на обучението по изобразително изкуство Факултет по изкуствата 9,43 30.09.2020г.
Методика на обучението по техника и технологии Технически факултет 9,4 30.09.2020г.
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство Факултет по педагогика 9,28 24.03.2021г.
Методика на обучението по български език и литература в началните класове Факултет по педагогика 8,78 23.02.2021г.
Методика на обучението по математика в началните класове Факултет по педагогика 9,22 23.02.2022г.
Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове Факултет по педагогика 8,28 23.02.2021г.
2.1. Филология
Теория и история на литературата Филологически факултет 9,18 16.12.2021г.
История на българската литература Филологически факултет 9,3 16.12.2021г.
Руска литература Филологически факултет 9,28 16.12.2021г.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия Филологически факултет 9,26 16.12.2021г.
Български език Филологически факултет 9,3 16.12.2021г.
Фолклористика и етнология Филологически факултет 8,66 16.12.2020г.
Теория и практика на превода Филологически факултет 8,36 16.12.2020г.
Общо и сравнително езикознание Филологически факултет 9,19 21.06.2023г.
Славянски езици Филологически факултет 9,29 21.06.2023г.
Немски език Филологически факултет 8,63 04.09.2018г.
Английски език Филологически факултет 8,63 04.09.2018г.
2.2. История и археология
Средновековна обща история Правно-исторически факултет 9,14 04.09.2019г.
Нова и най-нова обща история Правно-исторически факултет 9,18 04.09.2019г.
История на България Правно-исторически факултет 9,24 04.09.2019г.
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика Правно-исторически факултет 8,36 04.09.2018г.
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание Правно-исторически факултет 8,4 04.09.2018г.
Стара история и тракология Правно-исторически факултет 9,18 04.09.2019г.
2.3. Философия
Съвременни философски теории Философски факултет 8,76 16.12.2020г.
История на философия Философски факултет 9,38 16.12.2021г.
Социална философия Философски факултет 8,28 12.07.2022г.
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология Философски факултет 9,1 16.10.2019г.
Теория и история на културата Факултет по изкуствата 8,94 06.07.2020г.
3.2. Психология
Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет 9,33 23.07.2020г.
Педагогически и възрастова психология Философски факултет 8,64 15.12.2020г.
3.3. Политически науки
Политология Философски факултет 8 17.12.2017г.
3.4 Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 9,3 30.01.2024 г.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността Правно-исторически факултет 9,4 26.06.2019г.
Приложение на новите информационни технологии в PR Правно-исторически факултет 9,58 26.06.2019г.
3.6. Право
Административно право и административен процес Правно-исторически факултет 8,57 13.03.2019г.
Гражданско и семейно право Правно-исторически факултет 8,33 13.03.2019г.
Трудово право и обществено осигуряване Правно-исторически факултет 8,22 13.03.2019г.
Международно право и международни отношения Правно-исторически факултет 8,73 13.03.2019г.
Наказателно право Правно-исторически факултет 8,38 13.03.2019г.
Наказателен процес Правно-исторически факултет 8,59 13.03.2019г.
3.7  Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет 8,04 15.04.2020г.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) Стопански факултет 8,03 15.04.2020г.
3.8  Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет 9,18 08.10.2019 г.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социо-културната сфера) Стопански факултет 8,56 08.10.2018 г.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма Стопански факултет 9,05 17.09.2019г.
4.1. Физически науки
Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси Природо-математически факултет 8,52 29.02.2021г.
4.2 Химически науки
Неорганична химия Природо-математически факултет 9,57 15.07.2019г.
Органична химия Природо-математически факултет 9,55 15.07.2019г.
4.4 Науки за земята
Екология и опазване на околната среда Природо-математически факултет 9,13 13.05.2019г.
Картография и тематично картографиране Природо-математически факултет 9,04 13.05.2019г.
Природна география Природо-математически факултет 9,25 13.05.2019г.
Икономическа и социална география Природо-математически факултет 8,84 13.05.2018г.
4.5. Математика
Математически анализ Природо-математически факултет 9,2 26.07.2022 г.
Изследване на операциите Природо-математически факултет 9,07 26.07.2022 г.
Математически моделиране и приложение на математиката Природо-математически факултет 9,36 26.07.2022 г.
Алгебра Природо-математически факултет 8,83 26.07.2021 г.
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика Природо-математически факултет 9,24 11.01.2022г.
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост Технически факултет 8,55 28.04.2022 г.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация Технически факултет 8,72 05.05.2022г.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи Технически факултет 8,83 27.04.2022 г.
7.4. Обществено здраве
Логопедия Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 9,24 28.11.2023 г.
Кинезитерапия Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 8,1 03.09.2020г.
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография Факултет по изкуствата 9,45 26.03.2020г.
Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата 9,52 26.03.2020г.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата 8,28 09.10.2018г.
Последна промяна: 2018-05-02