10. 2. УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Възможно е да се приеме, че отчетният мандатен период бе успешен и за Университетския център за кариерно развитие при Югозападен университет "Неофит Рилски", тъй като избраните цели и задачи са постигнати. Осъществено е динамизирането на професионалните взаимодействия с работодателите и са разработени основните научни средства на управлението на кариерното развитие на нашите студенти. В съответствие с целите бяха сполучливо решени  следните задачи:

-         значително са подобрени взаимодействията на Центъра със студентите, факултетите и работодателите - поддържа се интернет системата (career.swu.bg) за предлаганите работни  и стажантски позиции, обучителни програми, спонсорства и стипендии, научни конференции и конкурси, студентски бригади; ежегодно беше провеждан Форум "Кариери"; взаимодейства се с факултетите относно стажантската практика на техните студенти и перспективите на кариерното им развитие и др. В края на месец ноември 2009 г. се състоя Ден на отворените врати съвместно с "КонсулТим". Представители на фирмата проведоха обучителен ден със студенти, търсещи работа. Основните проблеми, по които се разискваше бяха: изискванията на работодателите, моментното състояние на пазара на труда и т.н.;

-         организационно се активизира и разнообразява сътрудничеството на Центъра със Студентския съвет, администрацията и Отдела за оценяване и поддържане на качеството - създадено е оригинално лого на центъра; изработена и отпечатана е нова визитка на центъра; в проектите на центъра участват и студенти, и технически сътрудници от администрацията; провежда се ден на отворените врати за студентите от I курс със съдействието на Студентския съвет; завършващите студенти се информират чрез писмо от Центъра за попълване на формата за регистрация ALUMNI; организират се ежемесечни срещи със студенти във връзка с подготовката на документи за кандидатстване за работа; обменя се информация и се провеждат общи действия с Отдела за оценяване и поддържане на качеството; ежедневно съдействие на студенти при избора на кариера, личностно развитие, възможности за продължаване на обучението - в магистърски програми и за професионална реализация;

-         разнообразяват се формите на центъра за съвместна работа с потребителите на наши кадри - поддържа се и непрекъснато се допълва  информационната база с данни на завършили по факултети и специалности в електронен вид и на хартиен носител; изготвена е анкета за работодатели за събиране на информация за назначени дипломирани студенти на Университета; функционира бланка за работодатели за проведен стаж на студенти; оказва се съдействие на работодателите за връзка с факултетите, като им се предоставят действащи учебни планове чрез интернет; сътрудничим на работодатели при писане на обяви, които се публикуват на нашия сайт, както и в подбора на кандидати и др. На 6 април 2009 г. JobTiger и Министерството на държавната администрация и административната реформа с подкрепата на Нестле България АД организираха осмото поредно издание на ежегодния форум за студентски стаж и кариера "КАРИЕРИ 2009". Целта на Форума е да среща младите специалисти и студентите с реалния бизнес, за да са подготвени за бъдещето и за да могат да изберат подходящата и вдъхновяваща ги кариера. Във Форума "Кариери 2009" в Югозападния университет "Неофит Рилски" участваха 16 фирми от цялата страна. Основната цел на организаторите бе както откриването на нови възможности за работа на млади специалисти, така и подпомагане на български работодатели в откриването на подходящи кандидати за стажантски програми.

В по-конкретен план постиженията на Университетския център за кариерно развитие при Югозападен университет "Неофит Рилски" през отчетния мандатен период може да се акцентират по тяхната значимост така:

10.2.1. Сайт на центъра

През месец май и юни 2009 година екип от студентите Мила Сукалинска и Люпчо Христов, със съдействието на гл. ас. д-р Иво Дамянов беше разработен интернет-сайт на Университетски център за кариерно развитие (career.swu.bg). От стартирането на сайта на 7 юли 2009 година само в летните месеци в него са се регистрирали 100 студенти, реално търсещи работа и стаж, а в първите седмици тогава, на новата учебна година регистрираните стават 220, като броят им всекидневно се увеличаваше - през септември 2011 г. регистрираните студенти общо вече са над 1500.

Таблица №. Информация за регистрираните студенти в сайта на Университетски кариерен център

Година

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Брой

253

152

231

567

303

Информация за 2010 г.

Брой регистрирани студенти в сайта на УЦКР - 567

Брой публикувани обяви в сайта на УЦКР - 126

Таблица №. Публикувани обяви в сайта на УЦКР по видове през 2010 г.

Работа

Стаж

Стипендии

Конкурси

Национални програми

69

30

9

14

4

Таблица № . Брой студенти, кандидатствали чрез сайта през 2010 г.

За работа

За стаж

За стипендии

За конкурси

За програми

86

42

53

11

2

Информация  за 2011 г.

Брой регистрирани студенти в сайта на УЦКР - 303

Брой публикувани обяви в сайта на УЦКР - 151

 

Таблица № . Публикувани обяви в сайта на УЦКР по видове през 2011 г.

Работа

Стаж

Стипендии

Конкурси

Семинари

Национални и обучителни програми

88

35

3

15

10

Таблица №. Брой студенти, кандидатствали чрез сайта през 2011 г.

За работа

За стаж

За стипендии

За конкурси

За програми

68

42

15

13

32

Фирмите, регистрирани на сайта са Стопанска камара - Петрич, Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов", Консултим Рикрутмънт Енд Селекшън ООД, Консулта Рисорсинг България ЕООД, Обединена Българска Банка, Каолин АД,  Слава-7 ООД, Orange BG ЕООД, Actavis завод - Дупница, Алианц България Холдинг АД, Карио ООД, ASIC Depot, AIESEC - най-голямата световна студентска организация, EURES - Европейска мрежа на тудовата мобилност, Дом за стари хора гр.Кула и гр.Разлог, Софтуер Динамикс ООД, УниКредит Булбанк АД, Нестле България, Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм "Алеко Константинов", ВУДУТЕК ООД и  Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии.   Фирмите сами публикуват обяви в сайта, като същевременно с това студентите имат достъп до всички обявени свободни позиции и стажантски програми от други работодатели от Благоевград и страната.

Кариерният център има договори за сътрудничество с редица фирми - например:

 • на 25 март 2009 г. бе подписан договор за сътрудничество между Югозападния университет и Сдружението на Югозападните общини (СЮЗО)
 • на 12 май 2009 г. бе подписан договор за сътрудничество между Югозападния университет и фирма "Слава - 7" ООД, гр. Благоевград
 • през юни 2009 г. бе сключен договор за сътрудничество между Югозападния университет и фирмите Консултим Рикрутмънт Енд Селекшън ООД, Консулта Рисорсинг България ЕООД и Консултим Хюмън Кепитал България ООД гр. София.
 • на 4 май 2011 г. бе сключен договор за сътрудничество между ЮЗУ "Неофит Рилски" и "Мобилтел" ЕАД гр.София.
 • през месец май 2011 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между ЮЗУ "Неофит Рилски" и УниКредит Булбанк.

10.2.2. Научни проекти на центъра

 • проект "Професионалният интерес на студентите - отправна точка на тяхното кариерно развитие" през 2008 г. В процеса на проучването са организирани наблюдения върху академичното и бизнес пространствата на България, осъществени са контакти и беседи със студенти, преподаватели и работодатели. Проведено е анкетно проучване на 1000 студента от всички специалности и курсове на Югозападния университет с участието на 7 анкетьора - докторанти и студенти доброволци. Отпечатан е научен сборник "Професионален интерес - кариерно развитие" с материалите от изследването;
 • проект "Фактори за успешните кариери на студентите от Югозападен университет "Неофит Рилски" през 2009 г. Проведе се среща на Ректора с потребители на кадри на ЮЗУ. Присъстваха 18 фирми - представители на Областна и Общинска администрация, Директори на учебни заведения, Директори на социални домове за: стари хора, деца в неравностойно положение и възрастни с физически увреждания. Участниците в срещата попълниха регистрационна карта, в която представят себе си и фирмата, и изразяват готовност за сътрудничество и съвместни дейности. За големия успех на срещата говорят и сключените през 2009 г. договори, както и регистрираните на сайта на ЦКР фирми.

Над 50% от работещите в Дирекция "Бюро по труда", Областна администрация,  Ансамбъл "Пирин", общообразователни училища, обединени детски заведения, Регионални инспекторати са бивши и настоящи възпитаници на Университета. Всички дават висока оценка за професионалната квалификация на служителите си. 40% от присъстващите на срещата ръководни кадри също са завършили Югозападния университет и смятат, че дължат мениджърските си умения на добрата подготовка във висшето училище. Срещата бе документирана и включена във филма за успешното професионално развитие на студенти от Университета, които в момента се обучават като докторанти или са асистенти във факултетите на Университета;

 • проект "Кариерното развитие на кадрите на Югозападен университет "Неофит Рилски" - 2011 г. Целта на проекта е да се намери "червената нишка" на успешната кариера на нашия студент, като беше  разработена собствена анкета и бяха проучени 500 човека от завършилите през различните години випуски. Проведе се научна конференция по темата на проекта и предстои отпечатване на сборник с материалите. Въведе се грамота "Успешна кариера". Анкетирането на завършилите студенти остава като перманентна задача в дейността на Центъра.

10.2.3.  Дискусия за кариерно развитие на студентите

На 19 май 2009 г. Центърът за кариерно развитие бе домакин на дискусия на тема: "Състояние, възможности и перспективи за кариерното развитие на студентите, завършващи ЮЗУ "Неофит Рилски". В нея взеха участие представители на 21 фирми и организации от Благоевградска област и България. Представителите на бизнеса дискутираха с ректорското ръководство на университета по проблеми като: качество на подготовката на студентите, учебни практики и стажове в реална производствена среда, изисквания и очаквания на работодателите, съответствие на квалификацията и професионалната подготовка на випускниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" с потребностите на практиката, професионална реализация на завършилите Университета и др. Анализът на резултатите от попълнените анкетни карти показва следното:

Участниците в анкетата работят в различни области на професионална заетост, но въпреки това приемат, че професионалната подготовка е най-важна и дава старт на студентите. Затова изискванията на работодателите, част от които са наши  бивши възпитаници, са високи и 80% от тях препоръчват:

 • повече практическа подготовка и организиране на стажове в частни фирми и държавни учреждения;
 • университетът има силна нужда от контакти с други университети в страната и в чужбина, и сътрудничество с младежки организации;
 • за всяка специалност, да се потърсят най-новите тенденции и приложение на информационните технологии в тях.

Вторият въпрос от анкетната карта разграничава личностните от професионалните качества. Умения за комуникативност, организираност, етичност, съпричастност, лоялност, екипност, умение за определяне на приоритети, са сред най-предпочитаните. Общообразователните и професионалните изисквания към кандидатите се свеждат до владеене на чужди езици, много добра компютърна подготовка, натрупан опит в определена дейност - участие в стажантски програми, публични изяви, академични и извънкласни постижения; опит в планиране и управление; умение за работа с мултимедийни продукти. Препоръките са за :

 • актуализация на учебните програми;
 • тясна връзка между теория и практика.

Всички анкетирани работодатели са готови да окажат съдействие на университета за практическата подготовка на студентите по специалността им, съобразени с учебния план. Освен  посочените в т.3 възможности, има предложения  за платена форма на обучение, тематични срещи и семинари, дистанционно обучение.

От отговорите на последния въпрос, става ясно, че търсене и реализация на специалисти има в областите: Туризъм, Информатика, Счетоводство и контрол, Педагогика, Стопанско управление, Компютърни системи и технологии.

10.2.4. Докторантски форум

Центърът за кариерно развитие беше партньор в организирането на Докторантски форум "Докторантите в диалог с науката", осъществен по проект "Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00 Педагогика, проведен на 22 и 23 октомври 2009 г. в Благоевград. На форума представиха своето професионално израстване успешно реализирани възпитаници на университета. Форумът бе филмиран, като са включени интервюта с изявени учени и общественици, започнали своята кариера от студентските скамейки на ЮЗУ "Неофит Рилски".

10.2.5. Екип за взаимодействие

На 24 април 2009 г. към Университетския център за кариерно развитие беше създаден Екип за взаимодействие. Със заповед на Ректора към екипа са включени по един асистент от всички осем факултета на университета и от Техническия колеж. Ролята на този екип за вътрешен контакт и взаимодействие е именно тясното сътрудничество между Кариерния център и факултетите при провеждането на форуми, семинари и срещи за професионалното подпомагане на студентите.

Може да се посочи като перспектива, че за следващия мандат също предстоят сериозни и отговорни дейности за успешното кариерно развитие на нашите кадри. Първоначално следва да се създават към Центъра клубове по интереси, чрез които да се осъществят срещи и дейности на работодателите със студенти. В същия дух трябва да се апробира и наша системата на менторство при работата на центъра със студентите. И вероятно, съобразно новата ситуация в българското висше образование, на преден план ще излезе работата с потребителите на нашите кадри, за което вече имаме сравнително добра основа.

Последна промяна: 2013-08-21