В съответствие със съвременните изисквания за висше образование, през 1991 г. е създаден Правно-историческият факултет. От 1999 г. той обединява съществуващите Юридически факултет и Исторически факултет.

През своята над двадесет годишна история Правно-историческият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" се разви, укрепна и се утвърди като авторитетен образователен и научен център. През последните години той зае сериозно място в европейското образователно пространство. Със съвременното съдържание на учебните програми, хармонизирани с водещите европейски факултети, с модерните образователни технологии и богата материална база факултетът стана притегателен център за много студенти от региона, страната и чужбина. Факултетът непрекъснато интернационализира своята дейност под мотото "Отворени към света". В резултат на международния авторитет на факултета се поддържат научни и образователни контакти с университети от Франция, Русия, Македония, Гърция, Турция, Молдова, Сърбия и Черна гора, Беларус, Украйна, Казахстан, Грузия, Египет и Йемен.

Към този момент във факултета се организира обучение в акредитирани направления и специалности в следните образователно - квалификационни степени:

Направление 2.2. История и археология

  • Спец. История - Бакалавър, Магистър - акредитирана до 2019 г.,

Направление 3.3. Политически науки

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

  • Спец. Връзки с обществеността - Бакалавър, Магистър - акредитирана до  2018 г.
  • Докторски програми - "Връзки с обществеността", "Приложение на информационните технологии в ПР" - акредитирани до  2018 г.

Направление 3.6. Право

Направление 3.7. Администрация и управление

Съгласно Стратегията за развитие на ПИФ, водещи за периода 2011-2015 са следните основни приоритети:

  • Усъвършенстване качеството на образователната дейност.
  • Практическа насоченост на обучението.
  • Стимулиране на мобилността на студенти, докторанти, преподаватели.
  • Повишаване равнището на научно- изследователската дейност.
  • Сътрудничество на европейско и национално равнище.
  • Връзки с обществеността с бизнеса и с потребителите на кадри.
Последна промяна: 2015-02-11