Седмичен разпис на преподавателите - летен семестър, уч.2013/2014 г.
Преподавател/e-mail Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Доц. д-р инж. Владимир Гебов 12.00 - 14.00 ч., консултации, зала 7403 8.30 - 10.15 ч. - зала 7104                                             10:30 - 13:15 ч. - лекция, зала 7104
e-mail:askon@swu.bg 13:30 - 15:15 ч. - лекция, зала 2405
Доц. д-р инж. Иванка Георгиева
vanyakg@swu.bg


8.30 -10.15 ч. -  лекции, зала 7408
10.30 -13.15 ч.- лекции, зала 7408
консултации   13.15 -15.15 часа, зала 7405
Проф.д.т.н.Светла Радева , svetla_ktp@abv.bg 9.30 -12.15 ч.- лекции, зала 7104, 10 седмици от 1-ра
12.30 -15.15 ч., зала 7104, 10 седмици от 1-ра
15.15-16.15 ч. - консултации, зала 8211
доц. д-р. инж. Снежина Андонова 9.30 - 12.15ч. лекции - зала 8302 9.30-12.15 - лекции - зала 8302
email:andonova_sn@swu.bg 14.30 - 17.15ч. лекции - зала 7302
12.30-14.30 консултации 7405
Ас. Филип Цветанов 07.30 -10.15 ч.- упражнения, зала 7305
10.30 -13.15 ч.-упражнения, зала 7305


13.30 - 17.15ч. -
консултации, зала 7202
08.30 -10.15ч. -упражнения, зала 7202
10.30 -12.15ч. -упражнения, зала 7202
13.30 -15.15ч. -упражнения, зала 7202
15.30 - 17.15ч. -
упражнения, зала 7202
ftsvetanov@swu.bg
Доц. д-р инж. Румен Анчев Русев 8.30 - 12.15 ч.-лекция, зала 7302
roussev@swu.bg 12.30.- 13.30 ч. консултация, зала  8301
13.30 - 17.15 ч.- упражнения, зала 7302
Проф. д-р Любен Еленков 9.30 - 12.15 лекции            зала 4404 8.30 - 10:15 лекции     зала 2405
elenkov@swu.bg 13.30 - 15.15 лекции зала 4802 10.30 - 13:15 лекции     зала 2405
15.30 - 17.15 консултации  кабинет 4103 14.30 - 16.15 консултации  кабинет 4103
ас. Веселина Дългъчева 8.30-12.15 упражнения зала 4404 7.30-12.15 упражнения зала 4404
dalgacheva@swu.bg 13.30-17.15 упражнения зала 4404 13:30 - 17:15  консултации  кабинет 4103
Проф.д.н.Олег Мушкаров 8.30-12.15 лекция, 7,5 седмХ 4 ч., от 1- ва седм., зала 7104
e-mail: muskarov@math.bas.bg
Гл. ас. д-р инж. Уляна Паскалева 13:30-16:30 ч.ИК - л.у.(2), 10 седм.Х 3 ч., 7205

7:30 -9:15 ч.-лекции, зала 7104 8:30 -11:15 ч. - л. упр., зала 7205 - от 1-ва до 10-та седмица
e-mail:paskaleva_6@swu.bg; uli_6@abv.bg 16:15-18:15 ч. - консултации,зала 7205 9:30 -12:15 ч. - л. упр., зала 7205 - от 1-ва до 10-та седмица 12.00 -14.00 ч. - НИД, зала 7205 11:15-13:15 ч. - консултации,зала 7205
гл.ас. Данаил Сиджимков 09.30 ч. - 11.15 ч. - консултации, зала 8208 09.30ч. - 11.15ч. - консултации, зала 8208 08.30 ч. - 10.15 ч. - упражнения, зала8207 7.30ч. - 11.15ч. -упражнения, зала 8207
sidjimkov_d@swu.bg 13.30 ч. - 17.15ч.-упражнения зала 8207 12.30ч. - 17.15ч. - упражнения зала 8207 10.30 ч. - 12.15 ч. упражнения, зала 8207 12.30ч. - 17.15ч. -упражнения, зала 8207
Гл.ас. Ана Марковска 8.30 - 10.15 - упражнения зала 1432 7.30 - 10.15 - упражнения зала 8201 8.30 - 13.15 упражнения зала 8201 10.30 - 13.15 упражнения зала 8201
a_markovska@swu.bg 10.30 - 12.00 - консултации зала 1458 12.30 - 18.15 упражнения зала 8201 13. 30 - 15. 15 консултации зала 8201
14.30 - 17.15 упражнения зала 8201
Гл.ас.инж.Благойка Пълева 8.30 - 11.15 - упр.-от 6-та до 10-та седмица- зала 8301 7.30 - 9.15 - упр. -до 8-ма - зала 8302 7.30 - 10.30 - упр.-от 1-ва до 10-та седмица - зала 8304 10.30 - 13.15 - упр.-от 1-ва до 10-та седмица - зала 8202
11.30 - 14.15 - упр.-от 6-та до 10-та седмица- зала 8301 9.30 - 12.15 - упр.-от 1-ва до 10-та седмица - зала 8202 10.30 - 13.30 - упр.-от 1-ва до 10-та седмица - зала 8204 13.15 - 16.15 - консултации- зала 8301
12.15 - 13.15 - консултации- зала 8301 16.30 - 19.30 - упр.-от 1-ва до 10-та седмица - зала 8204
bip_k@swu.bg 13.30 - 15.15 - упр. -до 8-ма седмица- зала 8302
гл. ас.д-р Райка Стоянова 13.30 - 15.15 ч.-  лекции, зала 7304
email:rajkach@swu.bg
изследвания по проект 10.30 - 12.30 изследвания по проект 10.30 - 12.30
Гл.ас. Любомир Марков 09.30 - 12.15 упражнения зала 7303 (10 седмици от първа) 10.30 - 13.15 упражнения зала 7203 10.30-13.15 упражнения зала 7203 11.30-13.15 приемно време (консултации) зала 7203
lmarkov@swu.bg 13.30-16.15 упражнения зала 7203 13.30-15.15 приемно време (консултации) зала 7203 13.30-16.15 упражнения зала 7203
Христо Василев Патев 11.30-14.15 Упражнения по мениджънт и маркетинг - зала 7301 - 5 седмици х 3 ч. от V седмица 8.30-11.15 Упражнения по мениджънт и маркетинг - зала 7301 - 5 седмици х 3 ч от V седмица;                     11.15 - 13.15 ч. Консултации 7402; 12.30 - 14.30 Консултации - зала 7402;      14.30 - 17.15 ч. Лекция по Мениджмънт и маркетинг - зала 7301 10 седмици от І; 14.30 - 16.15 Лекция Машинни елементи - зала 7301;                          16.30 - 18.15ч. Лекция Машиностроителни технологии - зала 7301;
pajev@swu.bg
Гл.ас.д-р Евдокия Петкова  e.p.petkova@swu.bg 7.30-10.15; 10.30-13.15 - упражнения - зала 8201 / 5 седмици / 9.30-12.15 упражнения - зала 7301 / 5 седмици / 9.30-12.15 упражнения - зала 4801 13.30-15.15 ;15,30-17.15 упражнения - зала 8201
e.p.petkova@swu.bg 13.30-16.15 ; 16,30-19,15 упражнения зала 4306 12.00-16.00 Консултации
12.15-14.15 Консултации - зала 4801 11.30 -13.30 Консултации - зала 8301
гл.ас. Тодорка Фичева 9.30 - 12.15 упр., зала 7301 8.30 - 10.15 упр., зала 7301 8.30 - 10.30 консултации, зала 8301
е-mail: dora_ficheva@swu.bg 12.30 - 13.30 консултации, зала 7103 10.30 - 12.15 упр., зала 7301 10.30 - 12.15 упр., зала 7301
13.30 - 16.15 упр., зала 7103 13.30 - 15.15 упр., зала 7103 12.15 -13.15 консултации,зала7301
15.30 - 18.15 упр., зала 7103 13.30 - 16.15 упр., зала 7103
Гл. ас. инж. Лилия Кипрова 08.30 - 10.15 ч. - л.у., зала 7201 09.30 - 11.15 ч. - с.у., зала 7201 09.00 - 10.30 ч. - консултации, зала 7201 09.30 - 12.15 ч. - л.у., зала 7201
lilya_kiprova@swu.bg 10.30 - 12.15 ч. - л.у., зала 7201 11.15 - 12.30 ч. - консултации, зала 7201 10.30 - 12.15 ч. - с.у., зала 7201 12.30 - 15.15 ч. - л.у., зала 7201
12.15 - 13.30 ч. - консултации, зала 7201 12.30 - 14.15 ч. - л.у., зала 7201 12.30 - 14.15 ч. - л.у., зала 7201 15.30 - 18.15 ч. - л.у., зала 7201
13.30 - 15.15 ч. - с.у., зала 7201 14.30 - 17.15 ч. - л.у., зала 7201
15.30 - 18.15 ч. - л.у., зала 7201
Гл.ас. инж. Красимир Дамов 13.30 ч. - 18.15 ч., практикум, зала 8210 10.30ч. - 14.15ч. - упр., зала 1605, 1-8с. 11.30 ч. - 13.15 ч. - консултации, зала 1605 9.30ч. - 14.15ч. -практикум, зала 8210
damov@swu.bg 14.30ч. - 17.15ч. - упр., зала 1605, 5-10с. 14.30ч. - 16.15ч. -консултации, зала 8210
гл. ас. Дарина Николова Каишева 12.30-15.15 - лаб. упр.-зала 1521, от 1-ва до 10-та седм. 7.30-10.15 - лаб. упр.-зала 1521, от 1-ва до 10-та седм. 8.30-12.15 - лаб. упр.-зала 1521, от 1-ва до 10-та седм. 8.30-16.15 - лаб. упр.-зала 1521, от 1-ва до 10-та седм.
darinakaisheva@swu.bg 15.30-17.15 - лаб. упр.-зала 1216 10.30-13.30 - консултации-зала 1551
17.30-18.30 - консултации-зала 1551 14.30-18.15 - лаб. упр.-зала 1521, от 1-ва до 10-та седм.
Последна промяна: 2014-03-07