Специалности за окс "бакалавър"

 • Електроника (професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика). Подготвят се кадри имащи знания, умения, навици, нагласи и ценности, релевантни на съвременните бързо развиващи се електронни  технологии и техника, много добра езикова комуникативност, чрез която да поддържа своето професионално си ниво на съвременно равнище. Подготвените кадри имат висока адаптивност в пазарна среда и са готови да покриват потребностите от съвременни инженерно технически кадри по електронна техника и технологии.
  Професионалните компетенции включват: разработване, използване, внедряване, експлоатация, проучвателна, проектантска, експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на електронните системи и технологии. Придобитите практически умения включват: работа с компютър и използване на приложни програмни продукти, визуално програмиране, проектиране и документиране на електронни схеми и устройства с ECAD системи, използване на измервателна апаратура за измерване на параметри на елементи и устройства, анализ на електрически сигнали, настройка и диагностика на електронни схеми и устройства, включително микропроцесорна техника; разработка и монтаж на печатни платки и електронни устройства със средна сложност; разработка на технология и документиране на печатни платки, оживяване и настройка на електронни възли и устройства; избор, програмиране и управление на процеси с програмируеми логически контролери и сензори и сензорни мрежи, проектиране и  изграждане на системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителни системи със средна сложност, основни познания по изграждане на електронни системи с възобновяеми източници на енергия, както и компютърна диагностика на автомобилната електроника.
 • Комуникационна техника и технологии (професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"). Подготвените кадри имат основни умения за: четене и анализ на техническа документация, описваща функционалните възможности на телекомуникационни възли и системи; използване на измервателна и контролна апаратура при наблюдение и анализ на параметрите на телекомуникационните мрежи; използване на компютърна техника и приложен софтуер за документиране и анализ на информация, както и на терминали за достъп до бази данни, интернет или в рамките на локални мрежи; за професионална работа в работни групи и екипи от специалисти по телекомуникации. Специалните умения са в областта на производството на комуникационни компоненти, възли, устройства и системи, както и за настройка, диагностика, ремонт и поддръжка на комуникационна апаратура и съоръжения за откриване и отстраняване на повреди в основни комуникационни апаратури, възли и системи, както и по цялата телекомуникационна мрежа чрез измервания или чрез тестване с диагностична апаратура; умения за  монтаж, настройка, контрол, диагностика и поддръжка на възли, устройства и системи от съоръженията на телекомуникационни мрежи; за поддържане на нормите и техническите показатели на телекомуникационна апаратура чрез диагностични тестове и анализ на работните параметри; за приложение на компютърни и информационни технологии при настройка, контрол, диагностика и поддръжка на телекомуникационни системи и мрежи в областта на стационарните, мобилните, безжични комуникации, техническите средства и технологии за охрана, сигурност и защита.
 • Компютърни системи и технологии (професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"):осигурява качествено професионално обучение по компютърно инженерство. Завършилите специалността инженери намират професионална реализация във всички области на стопанската дейност на страната - промишленост, държавен и частен бизнес, здравеопазване, транспорт, банково дело, телекомуникации, екология, образование, услуги и др. области, свързани с информационните технологии и с внедряването, използването и техническата поддръжка на компютърни системи, комплекси и мрежи.
 • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия (професионално направление 5.1. "Машинно инженерство"): осигурява качествено професионално обучение на инженери в шевната индустрия. Завършилите специалността инженери намират професионална реализация във всички частни, корпоративни и държавни фирми, в производствени фирми и звена за текстилни и шевни изделия като: технолози, организатори на производството, конструктори - моделиери на облекло, специалисти по ремонт и експлоатация на  шевна техника -  конвенционална и автоматизирана. Те могат да развиват самостоятелна дейност и ръководят малки и средни текстилни и шевни фирми; да извършват търговска дейност и логистична дейност;  да бъдат учители в професионални училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.
 • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество (професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по:.).
  Подготвят се учители, които са компетентни да извършват учебно-възпитателна, научно-изследователска, методическа и организационно-управленческа дейности, свързани с обучението по общообразователния учебен предмет "Технологии и предприемачество" в системата на училищното образование.
  Завършилите специалност "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" могат да заемат ръководни длъжности, за които се изисква педагогическо образование в различни институции. Притежават необходимите компетенции за заемане на длъжности в специализираните обслужващи звена в системата на училищното образование и могат да извършват изследователска и информационна дейност, организационно и методическо подпомагане, организиране на квалификационни дейности и обучения за педагогическите специалисти по технологии и предприемачество.
  Образователно-квалификационната степен "бакалавър" и професионалната квалификация на завършилите специалността "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" съответстват на ниво 6 по Европейската квалификационна рамка и подниво 6 Б по Националната квалификационна рамка. Постигнато е съответствие и с Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, чрез която се осигурява прилагането на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08).
  Формите на обучение са редовна и задочна с продължителност 4 години /8 семестъра/.
  Продължителността на обучението за редовна форма е 4 години. ОКС "бакалавър" е предпоставка за продължаване на обучението в ОКС "магистър".

Специалности за окс "Магистър"

 • Компютърни системи и технологии (професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"):пред завършилите тази специалност се открива широка гама от възможности за кариера в областта на индустрията, търговията и академичните среди, като софтуерен инженер, Web дизайнер, системен администратор, мрежов администратор, администратор на база данни, консултант по управление на информацията, мениджър на IT проекти, IT мениджър по сигурността и др.
 • Кариерно развитие и предприемачество (професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по:.).
  Дипломираните магистри имат необходимата подготовка за професионална реализация в сферите на образованието и стопанската дейност като:
  • преподаватели в национални и регионални професионални обучаващи институции, курсове и програми, свързани с квалификацията на учащи, както и с квалификацията и преквалификацията на работещи или безработни;
  • кариерни консултанти в системата на формалното и неформалното продължаващо професионално обучение;
  • кариерни консултанти и организатори на предприемаческо обучение в рамките на формалното общообразователно и професионално училище, колежи и висши училища, както и такива в алтернативните форми на неформалното образование;
  • експерт-оценители на проекти, курсове и програми за кариерно развитие  и предприемаческо обучение и др.
 • Завършилите магистърската програма "Кариерно развитие и предприемачество" получават диплома за висше образование по ОКС "магистър" с професионална квалификация "Педагог, кариерен консултант и организатор на предприемаческо обучение".

Формите на обучение са редовна и задочна с продължителност 2 семестъра за студенти, завършили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от области на висше образование "Педагогически науки", "Технически науки" и "Социални, стопански и правни науки". За завършилите специалности от други области на висшето образование, продължителността е 4 семестъра.

ОКС "магистър" е предпоставка за продължаване на образованието в ОНС "доктор".

Програма за онс "Доктор"

 • Компютърни системи, комплекси и мрежи (професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"):предлага обучение в редовна, задочна и самостоятелна подготовка. Завършилите тази докторска програма са подготвени за професионална дейност в една от най-перспективните технически области, свързана с използването и внедряването на компютърни системи и информационни технологии във всички сфери на стопанската дейност на страната - научни институти, висше образование, промишленост, държавен и частен бизнес, транспорт, банково дело, комуникации, екология, услуги и др. Научно-изследователската работа на докторантите е в областите: Електротехника, Електроника и компютърни системи, Комплекси и мрежи.
 • Методика на обучението по техника и технологии (професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по:.).
  Основната цел на програмата
  е развиване на компетентностите за самостоятелна научна и експертна дейност, чрез разширяване на фундаменталната образователна подготовка и задълбочаване на познанията на докторантите от областта на съвременната дидактика и методика на технологичното обучение в  основното и средното образование, професионалното и продължаващото обучение, методиките на обучение по технически дисциплини в системата на висшето образование.
  Докторантите по всички форми на докторантурата изпълняват докторантската програма, която включва следните дейности:
  1. Научноизследователска  дейност, включително участие в научни проекти
  2. Посещение и участие в учебни курсове (лекции, семинари, тюториали и др.)
  3. Преподавателска и експертна дейност, участие в научни форуми на национално и международно равнище
  4. Изпити, предвидени в индивидуалния учебен план
  5. Защита на докторска дисертация

Формите на обучение са редовна с продължителност 3 години, задочна с продължителност 4 години и самостоятелна подготовка с продължителност 3 години.

Кандидатите за обучение в докторската програма трябва да са завършили ОКС "Магистър".

Продължаващо обучение (следдипломна квалификация)

Локална СИСКО АКАДЕМИЯ: академичната програма CCNA Exploration (Сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи - Cisco Certified Network Asociate- CCNA) предлага обучение, съобразено с целевата група курсисти (студенти, ученици и др., повишаващи квалификацията си), техните предварителни знания и умения и даващо практически знания и умения по най-новите мрежови и комуникационни технологии.

Обучението може да се извършва паралелно с обучението по бакалавърска специалност.

Последна промяна: 2017-09-27