Философският факултет е създаден през 1995 г.с решение на Академичния съвет на Югозападен университет "Неофит Рилски". Със създаването си факултетът обявява прием по две специалности: "Теология и философия" и "Социология". През 1996 г. е организирано обучение и по специалност "Политология".

В края на 1999 г. към Философския факултет се присъединяват катедрите "Медико-социални дейности" и "Логопедия", а от състава му излиза катедра "Социология".

През м. февруари 2009 г. с решение на Академичния съвет на университета към Философския факултет се присъединява катедра "Психология", осигуряваща обучение в различни образователно-квалификационни дейности на едноименната специалност, а през м. юни на същата година към факултета се присъединява и катедра "Социология, а от състава му излизат катедрите "Медико-социални дейности" и "Логопедия".

Днес Философският факултет е сред водещите основни звена на Югозападния университет. В него се предлага качествено обучение по едни от най-атрактивните университетски специалности, обезпечавано от висококвалифицирани преподаватели, голяма част от които са водещи специалисти в съответните научни области. В учебния процес се използват модерни образователни технологии, а обучението се провежда в материална база, снабдена със съвременна учебна и изследователска техника. Факултетът разполага и със специализиран библиотечен фонд.

Към настоящия момент Философският факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" организира обучението в следните акредитирани специалности:

Бакалавърски програми по:

 • Психология
 • Социология
 • Философия
 • Политология

Магистърски програми:

 • Психология на управлението
 • Юридическа психология
 • Училищна психология
 • Криминална психология
 • Философия
 • Философия и психоанализа
 • Социални и културни политики в ЕС
 • Социология и антропология на религията
 • Социологически изследвания и политически маркетинг
 • Социален мениджмънт и публични комуникации

Докторски програми:

 • Възрастова и педагогическа психология
 • Трудова психология и професионална психодиагностика
 • Социология
 • История на философията
 • Съвременни философски теории
 • Социална философия
 • Политология

Студентите, завършили специалностите на Философски факултет могат да се реализират във всички сфери на обществения живот: образование, здравеопазване, икономика, политика, управление, социална превенция и др. правозащитни държавни органи, журналистика, реклама, наука.

Стратегията за развитие на Философски факултет предвижда:

 • утвърждаването му като водещо образователено звено, провеждащо висококачествено, изцяло покриващо Европейските стандарти обучение на студентите, което  да гарантира успешната им професионална реализация в национален и международен мащаб;
 • придобиването на статут на авторитетен научно-изследователски център с утвърдени международни контакти, участия в международни проекти и публикации в международни научни издания
Последна промяна: 2017-02-03