Последни международни проекти:

European Higher Education Management and Development /EHEMD/- Master Program ("Erasmus" EU/Assoc. Prof. PhD. G. Apostolov) and others.

FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia) FESTA is an EU project financed under FP7 - Capacities. It took off February 2012 and will run for 5 years until January 2017./Assoc. Prof. PhD. G. Apostolov) and others

Участия в университетски и факултетски проекти:

 • Назад към метафизиката (2016) инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година, 2016 (Проф. дфн В. Канавров)
 • Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано (2016), инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦФП към ФФ, Срок: 1 година, 2016 (доц. д-р Георги Донев)
 • Фронезисът в глобализиращото се общество (2016), факултетен проект на Философски факултет, ЮЗУ "Н. Рилски", Срок: 1 година, 2016 (доц. д-р Майя Георгиева)
 • Концепти, структура и методологии на некласическото феноменологическо мислене (2015) -  инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". Център за немски идеализъм към ФФ. Срок: 1 година, 2015 г. (Проф. дфн В. Канавров)
 • Приложения на философски методи в психоанализата (2015) - инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". Център по философия и психоанализа към ФФ. Срок: 1 година, 2015 г. (Доц. д-р Е. Маджаров)
 • Дисперсии на западните и източните модели за единство (2015) - съвместен проект на Катедра "Философия" и Катедра "Философски и политически науки" (доц. д-р А. Николова).
 • Екзистенциални и политически основания на нашата съвременност (2014) - съвместен проект на Катедра "Философия" и Катедра "Философски и политически науки" (доц. д-р М. Георгиева).
 • Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал (2014) -  инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". Център за немски идеализъм към ФФ. Срок: 1 година, 2014 г. (Проф. дфн В. Канавров)
 • Модели на философското мислене (2010 г.) - инфраструктурен проект на Центъра за немски идеализъм към ФсФ (проф. дфн В. Канавров) и др.
 • Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието - съвместен проект на катедрите от факултета (доц. д-р В. Асенова)
 • Парадигми на мисленето - съвместен проект на катедра Философия и катедра Философски и политически науки (доц. д-р П. Пачкова)
 • Метафизическо, постметафизическо и философско-религиозно мислене, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година. 2013 г.
 • Философският глобализъм на Хегел, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година, 2012 г.
 • Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година, 2011 г.

Мобилност на студентите по програмата "Еразъм":

 • Двустранен договор за преподавателска, административна  и студентска мобилност с Дунавски университет в Кремс, Австрия, Програма Сократ-Еразъм

Двустранни договори за преподавателска и студентска мобилност с Педагогически университет във Фрайбург и Университет в Майнц, Германия, Програма Еразъм

 

Последна промяна: 2017-02-03