Академична информационна система

проф. д.н. Людмил Кръстев

Ръководител катедра

 

 

 

 

Научни интереси: Психология на личността, Психология на икономическата власт, Психология на потребителя, Управление на потребителското поведение, Диференциална психология, Икономическа психология, Бизнес психология, Финансова психология

Работен кабинет: Корпус I, Стая 306, e-mail: iris@swu.bg

проф. д-р Станислава Стоянова

Научни интереси: Психологически измервания, Експериментална психология, Психологически измервания в училищна възраст, Психология на междукултурните взаимоотношения в училище

Работен кабинет: Корпус I, Стая 305 e-mail: avka@swu.bg

доц. д-р Иванка Асенова

Научни интереси: Физиологична психология, Психология на аномалното развитие, Невропсихология, Психодиагностика на деца със специфични образователни потребности

Работен кабинет: Корпус I, Стая 304 e-mail: asenova_iva@swu.bg

доц. д-р Стоил Мавродиев

Научни интереси: Увод в психологията, История на психологията, Психология на стреса

Работен кабинет: Корпус I, Стая 305 e-mail: stoil_m@swu.bg

доц. д-р Розина Попова

Научни интереси: Психология на масовите явления, Ръководство и лидерство, Социална психология

Работен кабинет: Корпус I, Стая 327 e-mail: rozina@swu.bg

доц. д-р Мария Мутафова

Научни интереси: Психология на безсъзнателното, Психология на учителя, Психология на талантливите деца и юноши, Стратегии за утвърждаващо поведение

Работен кабинет: Корпус I, Стая 305 e-mail: mariamutafova@swu.bg

доц. д-р Русанка Манчева

Научни интереси: Психология на девиантното поведение, Психология на конфликтите, Психология на корекционно-възпитателната работа, Превантивна психология, Професионална психодиагностика

Работен кабинет: Корпус I, Стая 308 e-mail: r.p.mancheva@swu.bg

доц. д-р Емил Маджаров

Научни интереси: Пенитенциарна психология, Юридическа психология, Психологически изследвания на лишените от свобода, Общуване с лишените от свобода, Общуване с обвиняеми, потърпевши и свидетели, Ресоциализация на лишените от свобода, Работа с жертвите на тежки престъпления против личността

Работен кабинет: Корпус I, Стая 327 e-mail: e.madzharov@ swu.bg

гл. ас. д-р Иван Кръстев

Научни интереси: Икономическа психология, Бизнес психология, Психология на потребителя, Икономикс, Управление на потребителското поведение, Психология на рекламата

Работен кабинет: Корпус I, Стая 327 e-mail: iv.krestev@swu.bg

гл. ас. д-р Наташа Вирмозелова

Научни интереси: Когнитивна психология, , Педагогическа психология, Психология на защитните механизми, История на психологията

Работен кабинет:: Корпус I, Стая 309 e-mail: natasha_v@swu.bg

гл. ас. д-р Биляна Йорданова

Научни интереси: Психология на личността, Диференциална психология, Когнитивна психология, Обща Психология

Работен кабинет: Корпус I, Стая 306 e-mail: b_iordanova@swu.bg

ас. д-р Йовка Ванчева

Научни интереси: Психология на развитието в детско-юношеска възраст, Психология на развитието на възрастните, Социална психология, Психология на общуването, Психология на деловото общуване

Работен кабинет: Корпус I, Стая 308 e-mail: vancheva@swu.bg

ас. д-р Ирина Топузова

Научни интереси: Трудова психология, Психология на управлението, Психология на професионалното ориентиране и управленското консултиране, Организационна психология, Психология на трудовата заетост и безработицата, Мотивация и стратегии на управленческо поведение

Работен кабинет: Корпус I, Стая 309 e-mail: irina_t@swu.bg

ас. д-р Десислава Иванова

Научни интереси: Клинична и консултативна психология (Оценка, консултиране и психотерапия на зависимост към психоактивни субстанции и алкохол; зависими и съзависими поведения). Психотерапия - мотивационно интервюиране и когнитивно-поведенческа психотерапия.

Работен кабинет: Корпус I, Стая 305 e-mail: desi_hvr@swu.bg

 

ас. д-р Теодор Гергов

Научни интереси: Психология на личността, Възрастова психология, Геронтопсихология и Екзистенциална психология.

Работен кабинет: Корпус I, Стая 309 e-mailteodor@swu.bg

 

ас. д-р Николай Иванчев

Научни интереси: Експериментална психология, Психология на междукултурните взаимоотношения в училище, Обща и възрастова психология, Спортна психология,

Работен кабинет: Корпус I, Стая 306 e-mailnikyart@swu.bg

 

 

Последна промяна: 2017-02-03