ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и чл. 11, ал. 1  от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски",

се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Югозападния университет "Неофит Рилски" при следния проект за дневен ред:

 1. Годишен доклад за състоянието на Югозападния университет "Неофит Рилски" за периода 2015-2016 година.
  Докл.: Доц. д-р Борислав Юруков

  Ректор
 2. Доклад за дейността на Контролния съвет.
  Докл.: Проф. д-р Невена Филипова
  Председател на Контролния съвет
 3. Проект за разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2017 година.
  Докл.: Николай Тахов
  Помощник-ректор

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Проф. д.н. Иван Мирчев

 

Дата и място на провеждане:

23 декември 2016 година (петък)
10
.30 часа, Аулата на Учебен корпус № 1

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ`2016

Последна промяна: 2016-12-15