ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и чл. 11, ал. 1  от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски",

се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Югозападния университет "Неофит Рилски" при следния проект за дневен ред:

1.  Годишен доклад за състоянието на Югозападния университет "Неофит Рилски" за периода 2016-2017 година.

Докл.: Доц. д-р Борислав Юруков

Ректор

2. Доклад за дейността на Контролния съвет.

Докл.: Проф. д-р Невена Филипова

Председател на Контролния съвет

3. Частични избори за допълване състава на колективните органи за управление на ЮЗУ "Неофит Рилски" за мандата 2015-2019 година.

Докл.: Председателят на Комисията

по предложенията за избор

на органи за управление

4. Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Докл.: Председателят на комисията

по Проекта за изменение и

допълнение на ПУД

5. Проект за разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2018 година.

Докл.: Николай Тахов

Помощник-ректор

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Проф. д.н. Иван Мирчев


 

 

Дата и място на провеждане:

20 декември 2017 година (сряда)

10.00 часа, Аулата на Учебен корпус № 1

Последна промяна: 2017-12-13