Проф. Иван Мирчев, д.н.
РЕКТОР
E-mail: mirchev@swu.bg

 

Административен секретар: Камелия Илиева
тел.: +359-73-88 55 01
факс: +359-73-88 55 16
email: info@swu.bg

Помощник-ректор: Николай Тахов
тел.: +359-73-88 55 15
email: tahov@swu.bg

 

Проф. д.н. Иван Мирчев е роден през 1955 г. в Благоевград. През 1973 г. завършва средно образование - Политехническа гимназия "Св. Св. Кирил и Методи" (бивша Солунска) в Благоевград, а през 1980 г. - висше образование в СУ "Св. Климент Охридски" специалност "Математика".

Преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград от 1981 г. Научни интереси и преподавателска дейност в областта на дискретна математика, дискретно оптимиране, теория на графите, теория на числата, образователен мениджмънт, нови образователни технологии. Заемани административни длъжности - р-л на катедра "Информатика", заместник-декан на ПМФ, декан на ПМФ, директор на Университетско издателство, научен секретар на ЮЗУ "Неофит Рилски", заместник-ректор на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград.

От 1981 г. е преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", като в периода от октомври 1981 г. до септември 1984 г. като асистент, от септември 1984 г. до юни 1989 г. - старши асистент, и в периода от юни 1989 г. до ноември 1996 г. като главен асистент.

През 1991 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен "доктор по математика" на тема "Отделими и доминиращи множества от променливи на функциите".

От ноември 1996 г. е доцент, а от юни 2007 - професор в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

През февруари 2012 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките".

Специализирал в БАН, ФМИ на СУ "Климент Охридски" (от октомври 1983 г. до февруари 1984 г.), Белгийски университет в Маастрихт (януари 1984 г.), Санкт-Петербургски държавен университет (от април до юли 1986 г.), University College of London (февруари и март 1998 г. и март 1999 г.).

Четени лекционни курсове: "Специална методика на обучението по математика", "Училищен курс по алгебра", "Оптимизационни алгоритми в графи и мрежи в извънкласната работа", "Математика за начални учители", "Математика за детски учители", "Дискретни оптимизации", "Алгоритми в графи и мрежи", "Теория на графите", "Алгоритми и задачи в извънкласната работа", "Теория на числата", "Практикум за решаване на задачи", "Дискретна математика", "Математика за географи", "Елементарна алгебра и геометрия".

Участие в международни проекти:

■SCOPES 2000 - 2003, Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland, Co-operation Agreement, No. 7 IP 65642; Center of Excellence for Applications of Mathematics; TEMPUS SJEP 11087 "Modular Education in Mathematics and Informatics"; TEMPUS SJEP 7272 "University Network for Information Technologies Education in Economic, Social and Political Sciences, Business and Humanities"; TEMPUS JEP 1728 "University Network for Cooperation and Development of Artificial Intelligence and Modern Information Technologies Education"; INTERREG; Solar Energy and Energy Efficiency in Southwestern Bulgaria and Eastern Macedonia, Bulgaria - Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-border Programme; Youth Mobilization - Cultural Heritage and Athletic Valorization - YMC(H)A, Εuropean Territorial Cooperation Programme "Greece-Bulgaria 2007-2013".

Голяма част от работата по тези проекти е свързана с проблеми на обучението на студенти в България в контекста на нови изисквания налагани в Европейското образователно пространство.

■"Създаване на софтуерен продукт за информационно обслужване на дейността на учебните отдели в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград"; "WEB базирана информационна система "Качество и мобилност на академичния състав""; "Електронно издание "Scientific Research"; "Прес страницата на Университетско издателство "Неофит Рилски""; "Годишен проект за съвместна дейност"; "База данни академичен състав и докторанти"; "База данни за свързване на регистъра на студентите с обслужващите ЮЗУ банки"; "Адаптиране, апробиране и внедряване на софтуерна система за дистанционно обучение към магистърска програма на катедра "Публичноправни науки и публичен мениджмънт";

Научен ръководител на трима докторанти и близо 30 дипломанти.

Има публикувани 57 статии, 13 учебника и учебни помагала и 3 монографии. Голяма част от тях са свързани с проблеми на обучението по математика в средните и висшите училища.

Рецензент е на учебници, учебни помагала и др. Редактор на сборника с доклади "Research in Mathematics, Vol. 5, Discrete Mathematics and Applications".

Участник, организатор и ръководител на редица форуми (конференции, научно-методически семинари, ученически и студентски прояви) свързани с математиката и обучението по математика.

Административна дейност:

От 1991 г. до 1995 г. изпълнява длъжността заместник-декан на Природо-математическия факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1993 г. до 2008 г. изпълнява длъжността директор на Университетско издателство към ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1995 г. до 1999 г. изпълнява длъжността научен секретар на ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1999 г. до 2004 г. - ръководител катедра Информатика на ПМФ при ЮЗУ "Неофит Рилски". От март 2002 г. до ноември 2003 г. заема длъжността Заместник-ректор по акредитация и качество на образованието. От октомври 2003 г. до април 2004 г. декан на Природо-математическия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. От ноември 2003 г. до октомври 2007 г. е Заместник-ректор по акредитация, издателска дейност и информационна инфраструктура. От септември 2004 г. е ръководител катедра Информатика на ПМФ при ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1981 г. член на Съюза на математиците в България, като от януари 2005 г. е председател на Съюза на математиците в България - секция Благоевград. От април 2006 г. е председател на Университетската комисия по качество на образованието и акредитацията. От април 2009 г. е Заместник-председател на Съюза на математиците в България и член на ИБ на Управителния съвет. От декември 2009 г. е член на Националния комитет по математика за Международния математически съюз. От януари 2010 г. е действителен член на Международна академия на науките на Висшите училища - Москва. От юли 2011 г. е член на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол.

Последна промяна: 2014-10-09