Катедра "Хореография" е създадена към ЮЗУ-Благоевград през 1992 г. Първоначално специалността е "хореографска педагогика" в секция "Хореография" към  катедра "Музика". От 1997 специалността се преименува в "Българска народна хореография" а катедрата се обособява като отделна във Факултета по изкуствата.

01Splash710Специалност "Българска народна хореография" определя професионалното предназначение на специалиста с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и с професионална квалификация "Хореограф" към професионално направление "Музикално и танцово изкуство", както и квалификационните изисквания към неговата подготовка.

Срок на обучението 4 години (редовно обучение).

02Splash710

Целта на обучението по специалността е да осигури специалисти по хореография, с висше образование като изпълнители и педагози, реализиращи се като: хореографи, ръководители и организатори на професионални и любителски колективи, детски танцови колективи към читалища, домове на културата, частни танцови формации, младежки танцови студия и клубове; учители по български народни танци в системата на образованието; преподаватели и методисти по танцово изкуство в школи и центрове за детско творчество и изкуство.

Специалност "СЪВРЕМЕННА ХОРЕОГРАФИЯ" Подготовката в специалност "Съвременна хореография" е насочена към формиране на знания за общоевропейски и световни съвременни  танцови достижения, умения за тяхното използване и развитие в собствени авторски хореографии в танцови състави и ансамбли, способности за ръководство на учебен процес по танцово изкуство.

03Spl710 04Spl710

В отличие от други образователни програми, където режисурата е застъпена едва на ниво магистър, предлаганата специалност "Съвременна хореография" предвижда ориентация към постановъчна дейност още от първите години на обучението, което ще позволи на студентите по-постепенно и много по-обстойно да усвоят тази трудна професия - хореограф-режисьор. Бакалавърската програма - "Съвременна хореография" - с професионална квалификация "хореограф - режисьор" към професионално направление "Музикално и танцово изкуство". Срок на обучението 4 години (редовно обучение).

05Spl470Катедра "Хореография" предлага две магистърски програми по "Хореография" - "Хореографска режисура" и "Теория и критика на хореографското изкуство"

Квалификационна характеристика на магистърската програма по Хореографска режисура определя професионалното предназначение на специалиста с образователно-квалификационна степен "магистър" и с професионална квалификация "хореограф-режисьор" към професионално направление "Музикално и танцово изкуство". Срок на обучение 1 година (два семестъра) - редовно обучение - за продължаване обучението на студенти, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление. "Музикално и танцово изкуство".

06spl612p"ТЕОРИЯ И КРИТИКА НА ХОРЕОГРАФСКОТО ИЗКУСТВО"

Квалификационна характеристика на магистърската програма по "Теория и критика на хореографското изкуство определя професионалното предназначение на специалиста с образователно-квалификационна степен "магистър" и с професионална квалификация "хореограф - хореолог" към професионално направление  "Музикално и танцово изкуство". Срок на обучение 1 година (два семестъра) - редовно обучение - за продължаване обучението на студенти, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление. "Музикално и танцово изкуство".

07spl612pОНС "Доктор"

Целта на докторантурата по научната специалност Хореография е да подготвя висококвалифицирани специалисти и експерти в областта на хореографията, чрез разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и обществената практика. На тази основа се създават необходимите условия и предпоставки за придобиване на изследователски опит и експертни знания.


Класически и модерен танц - сценична практика

Последна промяна: 2018-01-30