Катедра "Културология" се формира през 1995 г. в структурата на Факултета по изкуствата към Югозападния университет. Неин създател е проф. д-р Влъчко Кунчев. Към момента в катедрата работят единадесет високо квалифицирани преподаватели - професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Те водят основните лекции в специалностите "Културология и културен мениджмънт", "Култура и културен туризъм" и "Култура и медии". В трите специалности се  предоставя разностранна  подготовка  - от една страна, в сферата на културата, комуникациите,  културното наследство и изкуствата, и от друга - в областта на културния мениджмънт, културния туризъм и медиите, което осигурява на завършилите специалисти високи компетентности и практически умения в трите професионални сфери на реализация.

Професионална реализация. Студентите, обучаващи се в трите специалности на катедра  "Културология"  получават многопрофилна професионална подготовка, която им помага да се реализирате в широк кръг професионални позиции в сферата на културата, мениджмънта, предприемачеството, туризма и медиите. Студентите получават и умения,  които се ценят от работодателите. Такива са: дигитална компетентност, комуникационни умения, инициативност и предприемачество, работа в екип и решаване на проблеми, богата културна и езикова подготовка. Изградените в рамките на обучението им умения и знания осигурява на завършилите студенти по-голяма конкурентноспособност на променящия се пазар на труда.

Форми на обучение. Учебните програми и в трите специалности са с продължителност 4 години редовно обучение. Предлага се и индивидуална форма на обучение с облекчен режим за посещение на лекции и упражнения.

Преподавателите към катедра "Културология:

 • Проф. д.и.н. Ангел Ангелов
 • Проф. д.н.к. Васил Марков
 • Доц. д-р Татяна Шопова
 • Доц. Светлана Христова
 • Доц. д-р Татяна Стоичкова
 • Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов
 • Гл. ас. д-р Григор Григоров
 • Гл.ас. д-р Димитрия Спасова
 • Гл.ас д-р Силвия Петрова
 • Ас. д-р Нора Голешевска
 • Ас. Антон Генов

Преподавателите към катедра "Културология" развиват задълбочена научно-изследователска дейност, носеща духа на иновативност и новаторство. Изследванията им са в различни сфери от широкото научно поле на теория и история на културата, ангажират се с проучвания по актуални, обществено значими социокултурни проблеми. Те активно участват в национални и международни проекти, включвайки в тях и студенти.

Преподаватели от катедра "Културология" са ръководители на два изследователски центъра към ЮЗУ "Неофит Рилски" - проф. д.н.к. Васил Марков е ръководител на "Университетски научноизследователски център за древни  европейски и източно-средиземноморски култури" и "Център за нови медии и дигитална култура" с ръководител доц. д-р Татяна Шопова, които също привличат най-изявените студенти и докторанти за провеждане на съвместни изследвания.

Студентски клубове

Към катедра "Културология" функционират  четири студентски клубове, в които студентите се включват с интерес:

 • Клуб за древни култури, членовете на който всяка година под ръководството на проф. днк В. Марков провеждат теренни експедиции за изследване на следите от древните  култури по българските земи;

01 Department

 • Клуб за интернет култура и комуникация - студентите, членуващи в него под ръководството на доц. д-р Т.Шопова,  поддържат страница в Интернет и Сайт за студентско творчество, провеждат конкурси за най-добри фотографии и пр.;
 • Клуб за културологични дискусии, в който редовно се провеждат разпалени дискусии по актуални проблеми от културното всекидневие. Гл. ас. д-р Гр. Григоров и гл. ас. д-р Л. Антонов  поддържат неформален, свободен, творчески дух на разговорите;
 • Клуб "Алумни" - неговата задача е съдейства и поддържа регулярни връзки със завършилите специалност "Културологя" и "Култура и медии" - те да се чувстват членове на една общност, да споделят идеи, мисли, преживявания, опит.

Обучение в чужбина

Благодарение на международната активност на катедра "Културология" всяка година по  програма "Еразъм" се осигурява възможност за студентски обмен с различни европейски университети.

02 Department

Последна промяна: 2018-01-30