Специалност ПЕДАГОГИКА НА МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО е създадена  за  подготовка на специалисти с образователно квалификационна степен "бакалавър",  които могат да се реализират като: учители по музика в общообразователното училище  -  начален,  среден  и  горен  курс;  преподаватели  по  музикалните  дисциплини  в  паралелките с разширено изучаване на музика; музикални ръководители в детски  градини;  преподаватели  по музикален  инструмент  и  солфеж  в музикални  школи;  ръководители на хорови и инструментални състави; директори на учебни заведения,  провеждащи обучение по музика; ръководители на частни структури, занимаващи се с  музикално-образователна дейност.

01-Arts

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО  (НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ  НАРОДНО ПЕЕНЕ)

Специалистът с образователна  квалификационна  степен "бакалавър" от специалност "Изпълнителско изкуство" се подготвя за реализация като:

  1. Изпълнител  в  държавни,  общински,  частни  или  дружествени  формации или ансамбли за народни песни и танци, ръководител на детски  вокални и инструментални групи и оркестри;
  2. Преподавател по музикален инструмент в Детските  музикални  школи,  паралелките  с  разширено  изучаване  на  музика  в  Средното  общообразователно училище, Детски центрове по изкуствата и др.

Подготовката  на  студентите  в  новите  две  специалности  им  дава  възможност да заемат ръководни длъжности в институции и  ведомства,   свързани с  изкуствата.

02-Arts

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗИКАТА) ОКС "Бакалавър"

Завършилият със специалност "Електронни технологии в музиката" е подготвен за работа в областта на запис и обработка на звука, в озвучаването но симфонични, камерни, хорови, фолклорни или популярни концерти, на оперни и театрални спектакли, за реализацията на игрални и документални филми.

Специалистът с образователна степен "бакалавър" получава квалификация "Тонрежисьор" и може да се реализира като тонрежисьор в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО  (ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ)

Завършилите бакалавърската програма по специалност "Изпълнителско изкуство - поп и джаз пеене" придобиват професионални умения за изпълнителското майсторство и се реализират като концертни изпълнители, изпълнители в шоу програми, мюзикъли и музикални клубове, преподаватели по поп и джаз пеене, ръководители на детски вокални групи, преподаватели в специализираните средни музикални училища и паралелките с разширено изучаване на музика.

04PopJazz

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

От 2008 година има прием за магистърска програма МУЗИКАЛНО  ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ със срок на обучение 2 семестъра за завършили специалност в същото професионално направление и 4 семестъра за завършили специалност в друго професионално направление,  и докторска програма в  професионално направление "Педагогика на обучението по музика".

Специалистът с образователно квалификационна степен "магистър"  обучаван по програмата "Музикално възпитание и обучение" се подготвя основно за реализация в различните звена и степени на образователната система в България като: учител по музика в общообразователното училище (начален, среден и горен курс); преподавател  в паралелките с разширено изучаване на музика; музикален ръководител в детските заведения; директор на учебни заведения, експерт по музика и други . Специалистът придобива също умения да провежда различни извънкласни и извънучилищни форми на занимания с музика - ръководител на вокални и оркестрови формации, фолклорни състави и др.

Магистърска програма МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ПЕЕНЕ С РЪКОВОДСТВО НА ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ФОРМАЦИИ

Завършилите специалността имат  педагогически и изпълнителски умения за:

  • сценична интерпретация на музикалното творчество от различни стилове и епохи;
  • ансамблово музициране и качества да ръководи различни видове камерни инструментални формации и вокални групи;
  • инструментален съпровод на индивидуални изпълнители и на училищни състави от различно естество;
  • провеждане на специализирана методическа подготовка за обучение по музикален инструмент/пеене на деца от различни възрастови групи.

Специалистът може да работи освен като учител по музика в ОУ и като: ръководител на професионални ансамбли, преподавател по съответния музикален инструмент /пеене/ в паралелките с разширено изучаване на музика, ръководител на камерни ансамбли, ръководител на разнородни смесени формации, преподавател по музикален инструмент в различни държавни и частни школи по изкуствата.

Последна промяна: 2018-01-30