Катедтра Телевизионно, театрално и киноизкуство е обединена през декември 2011 г. Катедрата е част от Факултета по изкуствата при ЮЗУ. Подготвя специалисти по Филмова и ТВ режисура, Филмово и ТВ операторство, Филмов и ТВ монтаж, Актьорско майсторство. Всички специалности са акредитирани  за максималния срок от 6  години.

Студентите получават висше образование в квалификационните степени бакалавър и магистър по акредитирани, съвременни, прецизни и балансирани между теорията и практиката учебни програми. През първите две години на обучение студентите се обучават в поток по основните дисциплини. Третата и четвъртата години са профилирани. Студентите в специалност Акторско майсторство провеждат заниманията си в залите на Учебния театър.

Катедрата предлага магистърски програми за специалисти - завършили Театрално и филмово изкуство (една година) и неспециалисти - завършили други направления (четири години)

От 2015 год. в катедрата се осъществява прием за ОНС Доктор редовна и задочна форма на обучение.

01

Филмова и телевизионна режисура подготвя режисьори на игрални, документални и други филми, на кратки форми (клипове и др.) за киното и телевизията; тя дава възможност и за извършване на научно-изследователска и управленска дейност в областта на аудиовизуалните изкуства, медиите, социалните и обществените сфери. Обучението  се осъществява както от професионално специализиращ корпус от учебни дисциплини, така и от един широк културно-информационен корпус. Обучението е ориентирано към придобиването на максимално широк спектър от знания, умения и компетентности, необходими за успешната реализация на студентите.

02

Филмово и телевизионно операторство подговя оператор-постановчици за всички форми на филмовото и телевизионното творчество.

Обучението в специалността осигурява образование в областта на киното и телевизията, предлага модерното знание и дава методологически инструментариум на студентите за бъдещата им професионална реализация. Като цяло обучението е насочено към формиране на специфичен тип компетентност, необходима за реализиране и управление на съвременните технологични процеси в аудиовизуалния процес. Учебният процес предполага освен класическото учебно съдържание и включването на студенти и преподаватели в различни изследователски проекти и програми.

03

Филмов и телевизионен монтаж формира базова специализираща подготовка за професията - режисьор по монтаж и отговаря на пазарните условия, в които младият специалист може да се реализира. В нея се съчетава обучение, свързано с творческия характер на специалността и необходимостта от познания за използването на съвременни технологии при реализиране на всеки филмов и телевизионен продукт.

Подготовката е свързана с придобиване на научни знания и практически умения в областта на съвременните тенденции в развитието на филмовото и телевизионно творчество.

04

Актьорско майсторство

подготвя кадри за работа в съвременните условия в областта на театъра и реализация в области, изискващи съответно театрално образование. Специалистите са предназначени за реализиране на актьорска, художествено-творческа, ръководна и управленска дейност в професионални и любителски състави; реализиране като актьори на театъра, киното, телевизията, дублажа, естрадата и др.;осъществяване на преподавателска дейност по актьорско майсторство в държавни и частни училища; извършване на научноизследователска дейност в областта на изкуството и културата.

Академичният състав на катедрата включва изявени твоци в областта на филмовото, телевизионно и театрално изкуство.

Последна промяна: 2018-01-30