Катедра Телевизионно, театрално и киноизкуство е обединена през декември 2011 г. Катедрата е част от Факултета по изкуствата при ЮЗУ. Подготвя специалисти ОКС "бакалавър" по Филмова и ТВ режисура, Филмово и ТВ операторство, Филмов и ТВ монтаж, Актьорско майсторство. От 2019 година започва прием по нова специалност "Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии".

Всички специалности са акредитирани  за максималния срок от 6  години  до 2025 г.

Катедрата провежда обучение в ОКС "магистър" по Филмова и ТВ режисура, Филмово и ТВ операторство, Филмов и ТВ монтаж, Театрална режисура, Актьор за кино и телевизия.

Катедрата предлага магистърски програми за специалисти - завършили Театрално и филмово изкуство (една година) и неспециалисти - завършили други направления (четири години)

От 2015 год. в катедрата се осъществява прием за ОНС " Доктор" - "Кинознание, киноизкуство, телевизия"  редовна и задочна форма на обучение.

Програмата е акредитирана за срок от 6 години до 2025 г.

През 2019 година в катедрата са открити Филмово и ТВ студио оборудвано с най-съвременна техника, театрална зала с 180 места , камерна зала, зала за репетиции.

KinoTvAct

В специалностите преподават изявени  творци от практиката. Завършилите студенти се реализират  в областта на киното, телевизията, театъра, рекламата и др. Реализационна на студените е над 80%.

През годините на обучение, студентите имат много допълнителни практически дейности и практики, които допринасят за усвояването на бъдещите им професии.

Студентите и докторантите имат възможност да се възползват от програмата "Еразъм+" в страните с които Факултетът по изкуствата има сключени договори.

Студентите и докторантите вземат участие в различните проекти, в които катедрата участва, в различни фестивали у нас и чужбина.

Последна промяна: 2020-01-28