Стопанският факултет при ЮЗУ  "Неофит Рилски" - Благоевград е създаден през есента на 1991 г. и е един от първите акредитирани икономически факултети в България

Към този момент във факултета се организира обучение в  акредитирани  направления и специалности в следните образователно -  квалификационни степени:

Направление 3.8. Икономика

  • Спец. Финанси - Бакалавър, Магистър - акредитирана до 2018 г.
  • Спец. Маркетинг- Бакалавър, Магистър - акредитирана до 2018 г.
  • Спец. Социоикономика - Бакалавър, Магистър - акредитирана до 2018 г.
  • Спец. Счетоводство и контрол - Бакалавър - акредитирана до 2018 г.
  • Спец. Международни икономически отношения - Бакалавър, Магистър - акредитирана до 2018 г.

Направление 3.7. Администрация и управление

  • Спец. Стопанско управление - Бакалавър, Магистър - акредитирана до 2019 г.

Направление 3.9. Туризъм

  • Сец. Туризъм - Бакалавър, Магистър - акредитирана до 2019 г.

Визия:
Стопанският факултет да бъде икономически и бизнес факултет на европейско равнище, който се опира на регионалните си корени, ползва се с водещо влияние на национално равнище и е уважаван в международен план заради своите постижения.

Мисия:
Мисията на Стопанският факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" е да провежда образователна и научно-изследователска дейност за нуждите на икономиката, бизнеса и държавата, като привлича, обучава и развива висококачествени студенти и академичен състав. Чрез качеството на подготвяните в него кадри и извършваните научни изследвания Стопанския факултет заявява своя етичен ангажимент за осигуряване на българското общество и обществата на останалите страни членки на Европейския съюз на:

  • човешки ресурси в професионалните направления икономика, администрация и управление и туризъм, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да развиват нови такива посредством самоусъвършенстване, надграждане и учене през целия живот в една икономика, основаваща се на знанието;
  • анализи, управленски решения и иновации, които да отговарят на актуалните проблеми и потребности на публичните и бизнес организациите и по този начин да способстват за превръщане на икономиката на югозападния регион на страната, икономиката на България и икономиката на ЕС като цяло в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване*.

Главна стратегическа цел:
Главната стратегическа цел на Стопанският факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" за периода 2015 -2019 г. е да се превърне в един трите водещите стопански факултети в Република България.

Последна промяна: 2018-01-30