Техническият факултет е най-новият факултет в структурата на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Той е създаден през 2015 г. с Постановление на Министерски съвет № 39 от 4 март 2015г. Възниква като Технически колеж през 1986 г. с Постановление на Министерски съвет № 24/20.05.1986 г., който е методически интегриран към Техническия университет - София. През 1997 г. с ПМС № 16/27.01.1997 г. става основно звено в структурата на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Техническият факултет обучава студенти в следните специалности:

  • Електроника
  • Комуникационна техника и технологии
  • Компютърни системи и технологии
  • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
  • Техника, технологии и предприемачество
  • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

Завършилите придобиват висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър". Формата на обучение е редовна.

Във факултета могат да се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър":

Магистърска програма "Компютърни системи и технологии" - редовна форма на обучение

Магистърска програма "Кариерно развитие и предприемачество" - редовна и задочна форма на обучение.

Магистърска програма "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" - редовна и задочна форма на обучение.

Във факултета могат да се обучават специализанти за придобиване на професионална квалификация "учител по технологии и предприемачество", "учител по техника и технологии" и "учител по професионална подготовка" .

Във факултета могат да се обучават докторанти по акредитирани докторски програми:

"Компютърни системи, комплекси и мрежи"  -  редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

"Методика на обучението по техника и технологии" -  редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

Мисията на Техническия факултет е да провежда образователна и научноизследователска дейност и да предоставя компетентно научно обслужване на индустрията, икономиката и институциите в системата на училищното образование, като подържа висококачествен академичен състав и привлича, обучава и изгражда висококвалифицирани специалисти с висше образование.

Последна промяна: 2018-01-30