Ръководител катедра: проф. дюн  Методи Марков, Е-mail: metodi_markov@law.swu.bg


Катедра "ГПН" осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Право" и "Публична администрация" при Правно-историческия факултет, като: Обща теория на гражданското право, Вещно право, Облигационно право, Търговско право, Трудово право, Осигурително право, Семейно и наследствено право, Гражданскопроцесуално право и т.н.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на гражданскоправните науки, като повечето от тях съвместяват  научно-изследователската и преподавателска дейност с работата си като адвокати, юрисконсулти и съдии.

В катедрата се обучават около 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, по акредитираните научни специалности - Гражданско и семейно право и Трудово право и обществено осигуряване. След успешна защита за придобиване на докторска степен, докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно- историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образование и практическа насоченост на обучението, с оглед успешна реализация на студентите и кариерно развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

Проф. д-р Атанас Василев

atanas_vasilev@law.swu.bg

Проф. д-р Валентина Попова

val_popova@law.swu.bg

Доц. д-р Александър Иванов

alex_ivanov@law.swu.bg

Доц. д-р Таня Йосифова

 

Доц. д-р Вера Лазарова

v.lazarova@law.swu.bg

Доц. д-р Кремен Маринов

kremen_marinov@law.swu.bg

Доц. д-р Константин Танев

Доц. д-р Рая Илиева

raia@law.swu.bg

Доц. д-р Солунка Попова

s_popova @ law.swu.bg

Гл. ас. д-р Асен Воденичаров

asenvod@law.swu.bg

Гл. ас. д-р Веселин Петров

veselin_petrov@law.swu.bg

ас. д-р Атанас Иванов

atanas_ivanov@law.swu.bg

ас. д-р Незабравка Стоева

nstoeva@swu.bg

ас. д-р Николета Лазарова

nik_lazarova@law.swu.bg

х.ас. д-р Eмилия Дончева

em.doncheva@law.swu.bg

х.ас. Кристиян Пройчев - докторант

kris_proichev@law.swu.bg

х.ас. д-р Христина Пашова


Сузана Цанова- Рангелова - докторант


Генка Мозжухина - докторант


Десимира Юрукова - докторант


Милен Ангелов - докторант


Йордан Дафов - докторант


Антония Аговска - докторант


Последна промяна: 2018-01-30