Ръководител катедра: доц. д-р Валентин Китанов, Е-mail: kitvalmil@swu.bg

Катедра "История" е създадена на 1 октомври 1987 г. С разкриването на самостоятелна специалност "История" през януари 1991 г., ЮЗУ "Неофит Рилски" става третия университет в България, в който се обучават студенти по история.

В периода 1999-2011 г. съществуват две катедри по история - катедра "Обща история" и катедра "Български история и археология" (от 2005 г. "Български история и архивистика"). През декември 2011 г. те се обединяват в настоящата катедра "История".

Катедра "История" е в състава на Правно-исторически факултет и се състои от 17 щатни преподаватели - 2 професори, 9 доценти, 6 главни асистенти. От щатните преподаватели 1 е доктор на науките, а останалите 16 са доктори.

Преподаватели от катедра "История" са специализирали във водещи западноевропейски университети. Те  имат  публикации в авторитетни издания в България и чужбина и солиден опит в провеждането на емпирични исторически изследвания.

Катедра "История" обучава студенти по специалности от професионално направление 2.2. "История и археология" в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и в трите форми на образователната и научна степен "доктор" - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Катедрата предлага:

Осигурена е отлична материална база: съвременно оборудвана компютърна зала, специализирана библиотека. Достъпни са уникален електронен архив и електронно списание на адрес: www.history.swu.bg

На разположение на студентите са:

 1. Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление(www.digiarchive.swu.bg);
 2. Център за професионално-педагогическа практика и практическа подготовка по история;
 3. Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика;
 4. Център по история, архив и музей на тютюна  (www.tobacco.swu.bg);
 5. Югоизточна Европа и Мала Азия - средище и кръстопът на цивилизации;
 6. Център за интердисциплинарни исторически изследвания;
 7. Постоянен исторически семинар "Политики на историята през 21-ви век"  (www.historyseminar.swu.bg)

Основни методи на учене и преподаване

При провеждането на лекционните курсове и семинарните упражнения наред с традиционните широко се използват и интерактивните методи на обучение, целящи максимална визуализация на преподавания материал. Представя се най-новата литература - чуждоезична и българска; дискутира се върху разглежданите проблеми; обсъждат се научни изследвания, студентски доклади, реферати и курсови работи. В рамките на своето обучение студентите в различните специалности от професионално направление 2.2. "История и археология" посещават значими културно-исторически центрове в страната и чужбина и провеждат ежегодни практики в архиви, библиотеки, музеи и археологически обекти.

Самостоятелната подготовка предвижда:

 • подготовка за упражнения по всяка тема;
 • подготовка за решаване на тестове;
 • разработване на реферати и курсови работи;
 • изготвяне на презентации;
 • разработка на проекти.
Последна промяна: 2018-01-30