Ръководител: проф. д-р Габриела Белова, E-mail: gbelova@law.swu.bg


Катедра "МПМО" осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" при Правно-историческия факултет, като "Политология", "История на международните отношения", "Теория на международните отношения", "Международно публично право", "Право на Европейския съюз" и мн. др.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на политическите науки, международното право, история, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателската дейност.

В катедрата се обучават 6 редовни, 1 задочен и 8 докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, научна специалност "Международно право и международни отношения". След успешна защита за придобиване на докторска степен докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно-историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване на качеството на образованието и практическата насоченост на обучението с оглед на успешната реализация на студентите и кариерното им развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

проф. д-р Александър Рангелов

rangelov@law.swu.bg

проф. д-р Милан Миланов

milanov@law.swu.bg

проф. д-р Габриела Белова

gbelova@law.swu.bg

проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

nina_d6@law.swu.bg

доц.д-р Димитър Тюлеков

dtyulekov@law.swu.bg

доц. д-р Йордан Величков

y.velichkov@law.swu.bg

доц. д-р Момчил Баджаков

mbadjakov@law.swu.bg

доц.д-р Наталия Бекярова

nbek@law.swu.bg

доц. д-р Николай Марин

marin@law.swu.bg

доц. д-р Николай Попов

npopovilir@law.swu.bg

доц. д-р Снежана Ботушарова


гл. ас. д-р Гергана Георгиева

georgieva@law.swu.bg

гл. ас. д-р Анна Христова

annahristova@law.swu.bg

гл.ас. д-р Вероника Стоилова

vstoilova@law.swu.bg

д-р Мирослава Цонева

miratsoneva@law.swu.bg

ас. д-р Златка Гергинова

gerginova@law.swu.bg

ас. д-р Мария Хаджипетрова

mariag@law.swu.bg

ас. д-р Йосиф Кочев

kochev_88@law.swu.bg

ас. Десислава Янева


докторант Борислав Караджов


докторант Биляна Костова


докторант Георги Мигдин


докторант Евелина Овчарова


докторант Магдалена Георгиева

md.georgieva@law.swu.bg

докторант Александра Вълчева


докторант Виктор Серафимов


докторант Еньо Савов


докторант Милица Караджова


Последна промяна: 2018-01-30