Ръководител катедра: проф. д.н. ген. майор Валери Лазаров


Катедра "НСПА" е най-новата катедра в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски", създадена с решение на Академичния съвет на ЮЗУ протокол № 8 от 29.06.2016 г.

Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Национална сигурност" и "Публична администрация", ОКС "Бакалавър", както и в акредитираните в ОКС "Магистър" програми "Национална сигурност", "Мениджмънт на извънредните ситуации", "Управление на човешките ресурси", "Данъчна администрация", "Териториална администрация" и "Здравен мениджмънт".

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и редица дисциплини в специалностите "Право", "Международни отношения", "Европеистика" и "Връзки  с обществеността".

В катедрата се провежда обучение в ОНС "Доктор" по докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/", в която вече се обучават двама редовни докторанти, както и двама докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

Академичен състав

Проф. д.н. Валери Лазаров

valeri_lazarov@law.swu.bg

Проф. д-р Владко Иванов

vlad_ivanov@law.swu.bg

Проф. д-р Любомир Тимчев

l_tim4ev@law.swu.bg

Проф.  Стойко Стойков

stojkods@law.swu.bg

Доц. д-р Валентин Василев

valyo@law.swu.bg

Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска

kresnaliyska@law.swu.bg

Ас. д-р Олга Чорбаджийска

olgachorbadjiiska@law.swu.bg

Ас. д-р Снежана Димитрова

s.dimitrova@swu.bg

Хон.преп. д-р Петър Маринов


Стефан Новоселски - докторант


Мила Соколова - докторант


Петър Арабаджийски - докторант


Цветелина Бельовска - докторант


Милка Николова - докторант


Костадин Геортиев - докторант


Последна промяна: 2018-01-30