Ръководител катедра: проф. д-р Добринка Чанкова, Е- mail: chankova@law.swu.bg


Катедра "Публичноправни науки" е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски". Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите  "Право" и "Публична администрация", както и по редица дисциплини в специалностите "Национална сигурност", "Международни отношения","Европеистика" и "Връзки с обществеността". Ресурсно обезпечаваме и  обучението по много магистърски програми. В катедрата се обучават и над 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на национално, европейско и глобално равнище, разширяване е задълбочаване на компетенциите на академичния състав, разработване на научни проекти, публикационна дейност и т.н.

Катедрата издава и електронното списание "Право, Политика, Администрация", включено в Eвропейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС.

Академичен състав:

проф. д-р Добринка Чанкова

chankova@law.swu.bg

проф. дюн Костадин Бобев

kbobev@law.swu.bg

проф. д-р Веселин Вучков

vuchkov@law.swu.bg

проф. д-р Георги Близнашки

g.bliznashki@law.swu.bg

проф. д-р Румен Владимиров

rvladimirov@law.swu.bg

проф. д-р Тенчо Колев

tencho_kolev@law.swu.bg

доц. д-р Валентина Александрова

aleksandrovavalentina@law.swu.bg

доц. д-р Веселина Бучкова

 

доц. д-р Манол Станин

stanin@law.swu.bg

доц.д-р Николай Цонев

nik_tsonev@law.swu.bg

доц.д-р Юлиана Матеева

juliana_mateeva@law.swu.bg

гл.ас.д-р Весела Мирчева

v.mircheva@law.swu.bg

гл. ас. д-р Георги Михайлов

mihaylov@law.swu.bg

гл. ас. д-р Гергана Андонова

gergana_andonova@law.swu.bg

гл. ас. д-р Маргарита Чешмеджиева

margo@law.swu.bg

гл. ас. д-р Надежда Кръстева

nkrusteva@law.swu.bg

ас.д-р Александър Цеков

tsekov@law.swu.bg

ас. д-р Ралица Войнова

rmv77@law.swu.bg

Антония Методиева - докторант


Станислава Андонова - докторант


Емил Тодоров - докторант


Константин Петров - докторант


Михаела Клечерова - докторант


Стоимен Бърдаров - докторант


Страхил Гошев - докторант


Анастасия Дюлгерова - докторант


Деница Урумова - докторант


Иван Аврамов- докторант


Последна промяна: 2018-01-30