Ръководител катедра: Доц. д-р Славянка Ангелова, e-mail: sl.angelova@swu.bg , тел.: 073/885 390

Специалност "Връзки с обществеността" е създадена в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 1997 г. в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, като обучението се осъществява рамките на катедра "История". Самостоятелна катедра "Връзки с обществеността" е обособена през 2003 г. в структурата на Правно-исторически факултет.

Мисията на катедра "Връзки с обществеността" е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В тази връзка усилията на преподавателите са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.

В рамките на катедрата се осъществява обучение в следните степени:

  • ОКС "бакалавър" по специалност "Връзки с обществеността" с четиригодишно обучение в редовна и задочна форма;
  • ОКС "магистър" по Магистърска програма "Връзките с обществеността в бизнеса" с едногодишно обучение за лица, които притежават ОКС "бакалавър" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и двугодишно обучение за лица, които не притежават ОКС "бакалавър" в същото професионално направление;
  • ОНС "доктор" с тригодишно обучение в редовна и задочна форма, и на самостоятелна подготовка по докторска програма "Връзки с обществеността" и "Приложение на новите информационни технологии в PR"

Академичен състав:

Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

choleva@swu.bg

Проф. д-р Стефка Наумова

 

Доц. д-р Славянка Ангелова

sl.angelova@swu.bg

Доц. д-р Димитрина Стефанова

dimi@swu.bg

Доц. д-р Иван Газдов

pr@swu.bg

Гл. ас.  д-р Славка Попова

spopova@swu.bg

Гл. ас. д-р Радостина Михайлова

radost_mihaylova@swu.bg

Ас. д-р Любомира Христова

dineva@swu.bg

Ас. д-р Милена Янкова

yankova_milena@swu.bg

докторант Мариана Петрова

mpetrova@swu.bg

Последна промяна: 2018-01-30