Академична информационна система

Неорганична химия
Stoev

Доц. д-р Митко Стоев, инж.
каб. 2 313
е-mail: mstoev@swu.bg

Научни интереси

Неорганични материали за слънчеви елементи, енергия от възобновяеми енергийни източници и енергиен микс. Приложна фотоволтаика: проектиране и изграждане на автономни и свързани с енергийната мрежа фотоволтаични системи интегрирани в еднофамилен дом и автомобили. Биомаса и биоенергетика: получаване на биоетанол и биоетанол гел от отпадни земеделски излишъци и използването му в дома като вторичен източник на топлина.

Преподавани дисциплини:

Обща и неорганична химия I ч.: Обща химия; Обща и неорганична химия II ч.: Химия на елементите и техните съединения; Обща и неорганична химия III ч.: Неорганичен синтез; Химия на твърдото тяло; Химия на слънчевите елементи; Химия на околната среда; Приложна фотоволтаика; Възобновяеми енергийни източници

Chorbadjiiska

Ас. Елица Чорбаджийска
каб. 2 313
e-mail: elli_e1@swu.bg

Научни интереси:

Електрокатализа, нови електродни материали, електрохимични източници на ток, биоелектрохимични системи, биоелектрохимично получаване на водород, водородна енергетика.

Преподавани дисциплини:

Кинетика и катализ, Упражнения по: Обща и неорганична химия, Метрология в аналитичната химия, Електроаналитични методи, Методи за пробоподготовка, Контрол и осигуряване на качеството, Съвременна аналитична химия.

Ivo Bardarov

Иво Бардаров - докторант
каб. 2 306
e-mail:

Тема на дисертация:

Седиментни горивни елементи - автономно захранващи се системи за екологичен мониторинг.

Органична химия
Velkov

Доц. д-р Живко Велков
каб. 2 403
е-mail: jivko_av@swu.bg

Научни интереси:

Молекулно моделиране, Квантово-химични методи,
Моделиране на антиоксдантна активност - механизъм, кинетика, връзка структура/активност

Преподавани дисциплини:

Органична химия, Строеж на веществото, QSAR

Chapkarov

Доц. д-р Атанас Чапкънов
каб. 2 408,
е-mail: chapkanov@swu.bg

Научни интереси :

Оорганична химия, органичен синтез, пептиден синтез, синтез и охарактеризиране на биологично-активни вещества, фотохимични процеси при органичните съединения, тавтомерни равновесия, молекулна спектроскопия, други спектрални методи за анализ, структурен анализ.

Преподавани дисциплини:

Органична химия, Екологична химия и околна среда, Органичен анализ, Молекулна спектроскопия, Приложение на ИЧ-ФТ за анализ на биологично-активни вещества, Спектрален анализ, Фотохимия на органичните съединения, Опасни химични вещества и смеси

Chochkova

Гл.ас. д-р Мая Чочкова
каб. 2 414
е-mail: mayachochkova@swu.bg

Научни интереси:

Биоорганична химия, пептидна химия, зелена химия, аминокиселини производни, заместени канелени производни, антимикробиални агенти, химични трансформации на алкалоиди, стероли, антиоксиданти, тирозиназни- и глюкозидазни инхибитори.

Преподавани дисциплини:

Биоорганична химия, Стероиди, Съвременни методи в органичния синтез, Химия на хетероциклените съединения, Химия на природните съединения

Stoikova_B

докторант Бойка Стойкова
каб. 2414
e-mail: boyka_stoykova@swu.bg

Тема на дисертация:

Синтез на нови антимикробиални агенти

Научни интереси:

Биоорганична химия, пептидна химия, зелена химия, аминокиселини производни, заместени канелени производни, антимикробиални агенти, стероли, антиоксиданти, тирозиназни- и глюкозидазни инхибитори.

Petkova Силвия Петкова
лаборант
каб. 2 409
е-mail: silviapetkova@swu.bg
Физикохимия
Mitov

Проф. Марио Митов
каб. 2 308
e-mail: mitovmario@swu.bg

Научни интереси :

Еелектрокатализа, нови електродни материали, електрохимични източници на ток, горивни елементи, в т.ч. биогоривни елементи, биоелектрохимично получаване на водород, водородна енергетика.

 

Преподавани дисциплини:

Физикохимия, Обща и неорганична химия, Електрохимия, Приложна електрохимия, Геохимия, Електроаналитични методи, Контрол и осигуряването на качеството, Съвременни електрохимични системи за получаване и съхранение на еко-енергия.

Markova_V

асистент Василка Маркова
e-mail:
каб. 2 312

Научни интереси

Научни интереси: Кинетика на разпадането на предлекарства в клетките, HPLC

Аналитична химия
Mandjukov

Доц. д-р Петко Манджуков
каб. 2 408
e-mail: pmandjukov@swu.bg

Научни интереси:

Аналитична химия, атомна спектроскопия, ICP-MS, изотопни отношения, директен анализ на твърди проби, определяне на ниски концентрации, химиметрия, статистика, метрология, химични аспекти на археологията и реставрацията.

Преподавани дисциплини:

Аналитична химия, Инструментални методи за анализ, Съвременна аналитична химия, Хемометрия, Метрология в аналитичната химия, Метрология на физичните измервания, Екологичен мониторинг, Пробоподготовка и др.

Курсове в програми и проекти на Международната Агенция по Атомна Енергия и Съюза на Метролозите в България - Статистика, Калибриране, Оценки на неопределеността, Пробовземане, Анализ на ниски концентрации и др.

Petrova

Гл.ас.д-р Петранка Петрова
каб. 2 403
e-mail: ppd@swu.bg

Научни интереси:

Аналитична химия, атомна емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма, методи за разделяне и концентриране.

 

Преподавани дисциплини:

Аналитична химия, Инструментални методи за анализ, Атомна емисионна спектрометрия, Методи за пробовземане и пробоподготовка в аналитичната химия.

Galabova Соня Гальова
лаборант
каб. 2309
e-mail: sonq_galiova@swu.bg
Биохимия
Stankova

Доц. д-р Иванка Станкова
каб. 2 411
e-mail: ivastankova@swu.bg

Научни интереси :

Химични модификации на противовирусни лекарствени средства, на аминокиселини, пептиди и нуклеозиди с изразен биологичен ефект.

 

Преподавани дисциплини:

Биохимия, Биоорганична химия, Химия на лекарствените средства, Биологично активни вещества като хранителни добавки.

Radoslav Chayrov

Радослав Чайров - докторант
каб. 2 407
e-mail: rchayrov@swu.bg

Тема на дисертация:

Синтез, анализ и пречистване чрез HPLC на производни на противовирусни препарати.

Методика на обучението по химия
dimitrova_Vl

Доц. д-р Величка Димитрова
каб. 4 306
e-mail: v_dimitrova@swu.bg

Научни интереси:

Съвременни методи в обучението по Химия, контрол и оценяване на учебни постижения, учебен химичен експеримент, създаване и изследване на тестове за диагностика и контрол.

 

Преподавани дисциплини:

Методика на обучението по химия, Контрол и оценяване в обучението, Методика и техника на учебния експеримент по химия, Текуща и преддипломна педагогическа практика, Обща и неорганична химия

Shekerlyiska_M

докторант Магдалена Шекерлийска
каб. 2 306
e-mail: megi.shekerliyska@swu.bg

Научни интереси:

Методика на обучението по Химия. Учебните проекти в обучението по Химия и опазване на околната среда.

Преподавани дисциплини:

Oбща и неорганична химия (упражнения), Методика и техника на училищния експеримент по Химия (упражнения), Контрол и оценяване по Химия (упражнения), Основни понятия в химията (упражнения) и Аудиовизуални и информационни технологии в обучението (упражнения).

boyadjieva Роза Бояджиева
каб. 2 306
e-mail: boyadzhieva@swu.bg
Научна апаратура
Bojkov Иван Божков
каб. 2 412,
e-mail: vanko_5@swu.bg
Технически секретар
Stoymirska

Антония Стоймирска

Технически секретар

Последна промяна: 2019-01-18