Катедра "Химия" разполага с 3 семинарни и лекционни зали и 7лаборатории, оборудвани за научно-изследователска работа,подготовка на дипломни работи и провеждане на практически упражнения. В мултимедийния комплекс на катедрата са обособени компютърна зала, център за нови методи на обучение и учебно-изследователска лаборатория.

Образователно-квалификационна степен''Бакалавър''

В катедра ''Химия'' се обучават студенти в три специалности:

 • "Химия"
 • "Медицинска химия"
 • "Химия и физика"
 • "Педагогика на обучението по химия и човекът и природата"

Курсът на обучение и за трите специалности е четиригодишен (редовна форма на обучение) с възможност за продължаване на обучението в магистърски програми и придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър".

Методическото направление в катедра "Химия" организира паралелно обучение за получаване на учителска правоспособност от студенти в специалност "Химия".

Образователно-квалификационна степен''Магистър''

Катедра ''Химия'' провежда обучение по три магистърските програми, предназначени за завършили образователно-квалификационна степен ''бакалавър'' по химия или сродни специалности, в които химията е съществен компонент на обучението.

 • Биологично активни вещества и лекарствени средства
 • Метрология в химията
 • Химия и екология

Курсът на обучение в магистърските програми е 2 семестъра за завършилите ОКС "Бакалавър" в съответното професионално направление и 4 семестъра за завършили други специалности.

Условия за кандидатстване:

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.

Докторанти

В съответствие със Закона за висшето образование и оценка "много добър", получена от НАОА, в катедра ''Химия'' се обучават докторанти в следните научни направления:

 • Неорганична химия
 • Органична химия
 • Методика на обучението по химия

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение или докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години - за задочна форма на обучение и три години - за докторантура на самостоятелна подготовка.

Условия за кандидатстване

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно- квалификационна степен"магистър".

Следдипломна квалификация (продължаващо обучение):

 • За получаване на допълнителна професионална квалификация"Учител по Химия"
 • За получаване на допълнителна професионална квалификация"Учител по Човекът и природата".
 • Едногодишна професионално-педагогическа специализация"Съвременно обучение по природни науки" за придобиване на трета професионално-квалификационна степен от учители, преподаващи предметите от културно-образователната област"Природни науки и екология" в основното и в средното училище.
Последна промяна: 2018-01-30