Академична информационна система

Tyufekchiev

доц. д-р Константин Тюфекчиев

УК: 4
кабинет: 4501
e-mail: konstantinat@swu.bg

Научни интереси :

Опазване на околната среда, в т.ч. биологично разнообразие, консервационна природозащита; устойчиво развитие; лесовъдство, в т.ч. степени на натоварване на горските екоситеми.

Преподавани дисциплини:

Опазване на биологичното разнообразие, Биогеография, Екологични основи на стопанисването на горските екосистеми, Проблеми на усойчивото развитие, Управление на защитени територии, Горско стопанство.

Kolev

Доц. д-р Бойко Колев

УК 4
кабинет 704
e-mail: bkolev@swu.bg

Научни интереси:

Работи в областта на почвознанието, замърсяването и деградацията на почвите. Вниманието е концентрирано върху въздействието на тези процеси върху екосистемите. Изследванията са насочени основно в областта на мониторинга и управлението на процесите в екосистемите, които са тясно свързани с процесите на поддържане и повишаване на почвеното плодородие. Прилагат се средствата на ГИС при управление на процесите в поземлените ресурси и реализацията на екологично земеделие в агроекосистемите.

Преподавани дисциплини:

Почвознание, Почвена покривка на България, Поземлени ресурси в България, Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите, Възобновяеми енергийни източници, Енергийна ефективност, Агроекология, Почвена екотоксикология, Приложни компютърни програми за околната среда, Математически модели за околната среда, Опазване на почвите и почвеното плодородие, Екологично земеделие и аграрна политика, Управление на поземлените ресурси, ГИС на почвените ресурси.

Penka Kastreva

Доц. д-р Пенка Кастрева

УК: 4
кабинет: 4803a
e-mail: penkakastreva@swu.bg

Научни интереси:

Картография, Географски информационни системи, Висша геодезия

Преподавани дисциплини:

Картография, Тематична картография, Географски информационни системи, Туристическо картографиране

Drenovski

Доц. д-р Иван Дреновски

УК: 4
кабинет: 4103
e-mail: idri@swu.bg

Научни интереси:

Физическа география и ландшафтознание, Оценка на въздействието върху околната среда, Климатология, Обучението по география, Електронно обучение, Екотуризъм и устойчиво развитие, История и теория на географията

Преподавани дисциплини:

"Ландшафтознание", "Природна география на България", "География на страните - I част", "Теоретични основи на географските изследвания" и "Ландшафтно-екологични проблеми на България".

Stoyanov

Доц. д-р Красимир Стоянов

УК: 4
кабинет: 4104
e-mail: krasi_sto@swu.bg

Научни интереси:

Геоморфология, планински релеф и климат, съвременни и реликтни заледявания, климатология, изменение на климата, палеогеография, географски информационни системи, географско образование.

Преподавани дисциплини:

Геоморфология, Климатология, Метеорология, Геология и геоморфология, Геоморфология на България, Климатология на България, Кватернерна геоморфология и палеогеография.

Patarcharova

Доц. д-р Емилия Патарчанова

УК: 4
кабинет: 4104
e-mail: emilia_patarchanova@swu.bg

Научни интереси:

Икономическата и социална география, регионално  развитие и политика, селски райони, трансгранично сътрудничество на Балканите, регионална социално-икономическа география на България, специализирани  форми на туризъм (алтернативен туризъм), методика на обучението по география и географско образование.

Преподавани дисциплини:

Политическа география и геополитика, География на страните, География на производството и обслужващата сфера, География на етносите и религиите, География на европейските страни, Алтернативен туризъм, География на Балканските страни, Екологичен туризъм, География на туризма, Планиране и регионална политика, Основи на регионалното развитие, Развитие на селските и трансграничните райони.

Sakalarieva

Доц. д-р Лидия Сакелариева

УК: 4
кабинет: 4703
e-mail: sakelarieva.lidia@swu.bg

Научни интереси:

Лотични екосистеми - качество на водата и екологично състояние на реки, въз основа на бентосни безгръбначни и физико-химични показатели; популационни характеристики и структура на макрозообентоса; антропогенни въздествия, мониторинг, проблеми и опазване на лотичните екосистеми; Градски екосистеми - биоразнообразие, развитие и функциониране, устойчиво градско развитие, проблеми на околната среда, причинени от градовете и начини за тяхното решаване в съответствие с концепциите и подходите в Градската екология; Херпетология - разнообразие, разпространение, зоогеография и цонсервационен статус на херпетофауната в България; Защитени територии и зони - биоразнообразие, състояние, проблеми, опазване; Етология; Етика на околната среда; Управление на отпадъците и др.

Преподавани дисциплини:

Основи на екологията, Екология и еволюция, Зоология, Ботаника, Биология, Биологични индикатори, Биоразнообразие на България, Сапробиология, Екосистемни услуги

Varadinova

Доц. д-р Емилия Варадинова

УК: 4
кабинет: 4501

Научни интереси:

Хидробиология; Водна екология: Биоиндикация и мониторинг на качеството на водите; Структура и функциониране на бентосните съобщества; Опазване и управление на влажните зони; Оценка на екологичното състояние  на водните тела (реки, езера / язовири, крайбрежни морски и подземни води); Замърсяване на въздуха. Качество на атмосферния въздух. Екологични оценки и екологични проекти.

Преподавани дисциплини:

Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите; Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите; Екологични оценки; Оценка за въздействие върху околната среда; Управление на екологични проекти; Стимули и санкции при опазване на околната среда.

Ganchev

доц. д-р Емил Гачев

УК: 4
кабинет: 4104
e-mail: emil.gachev@swu.bg

Научни интереси:

Ледници, планиски изследвания, глациална, периглациална и карстова геоморфология, хидрология, океанология и океанография, климатични промени, биогеография, обща физическа география, палеогеография.

Преподавани дисциплини:

Хидрология, Климатология и хидрология, Геология, Геология и геоморфология, Глациология, Океанология, Климатология на България, Хидрология на България, Приложение на ГИС в природната география, Палеоклиматология.

Nikolova

Гл. ас. д-р Надежда Николова

УК: 4
кабинет: 4703
e-mail: nin@swu.bg

Научни интереси:

Природна география, Ландшафтна екология, Замърсяване на почвите, водите и дънните отложения с тежки метали и радионуклиди, Радиоекология, Медицинска география, Екология на човека, Антропогенно въздействие върху околната среда, Биогеография, Геохимия на ландшафта, Геофизика на ландшафта, Геоекологичен мониторинг, Методика на обучението по география, Практики и стажове по методика на обучението по география, Екосистемни услуги, Дистанционни методи и ГИС.

Преподавани дисциплини:

Природна и регионална география на континентите, Биогеография, Методика на обучението по география, Хоспитиране по география, Текуща педагогическа практика по география, Преддипломна педагогическа практика по география, Учебна практика по география, Теренна учебна практика по география,  Природна география на България, Ландшафнознание, Ландшафтна екология, Ландшафтно-екологични проблеми на България, Геоекологичен мониторинг, Геохимия на ландшафта, Геофизика на ландшафта, Медицинска география, Радиоекология, Екология на човека.

Karadzhov

Ас. д-р Владимир Караджов

УК: 4
кабинет: 4103
e-mail: karadzhov@swu.bg

Научни интереси:

Социално-икономическа география, Население и селища, Миграции на населението, Мобилност, Урбанизация, Регионално развитие, Устойчиво развитие, Демография, Туризъм, Транспорт, SWOT анализ, Геополитика, Икономика, Социология, Статистика, Евроинтеграция, Методика на обучението по география, Педагогика на обучението по география, Практически и теренни занимания

Преподавани дисциплини:

География на населението и селищата, Социално-икономическа география, География на транспорта, География на туризма, География на населението и селищата на България, Социално-икономическа география на България, Основи на икономическата и социалната география, Планиране и регионална политика, Основи на регионалното развитие, Териториално и селищно устройство, Регионална география на България, География на Балканските страни, Алтернативен туризъм, Културният туризъм в обучението по география, География на етносите и религиите, География на производството и обслужващата сфера, География на страните, География на Европейските страни, Теоретични основи на географските изследвания, История на географското познание, Климатология, Методика на обучението по география, Хоспитиране по география, Текуща педагогическа практика по география, Преддипломна педагогическа практика по география, Учебна практика по география, Теренна учебна практика по география

Dalgacheva

Ас. д-р Веселина Дългъчева

УК: 4
кабинет: 4103
e-mail: dalgacheva@swu.bg

Научни интереси:

Замърсяване на въздуха, Eкология, Опазване на околната среда, Градска екология, Горски пожари, Пречисване на флуиди, Инженерна екология, Екологичен риск, Евакуация от сгради, Екологични изисквания и норми, Устойчиво развитие

Преподавани дисциплини:

Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Пречистване на флуиди, Урбанизационни проблеми на околната среда, Почвознание, Третиране на твърдите отпадъци, Екологични изизсквания и норми, Управление на опазването на околната среда

Pulev

Ас. Александър Пулев

УК: 4
кабинет: 4102
e-mail: spu@swu.bg

Научни интереси:

Екология, Зоология, Биогеография, Зоогеография, Херпетология, Биоразнообразие, Етология, Таксономия, Видово разнообразие

 

Преподавани дисциплини:

Основи на екологията, Зоология, Екологичен мониторинг, Опазване на биоразнообразието, Микробиологични методи на пречистване, Управление на опазването на околната среда, Биогеография, Биоразнообразие на България, Биологични индикатори и др.

Bezinska

Ас. Галина Безинска

УК: 4
кабинет: 4803A
e-mail: galinabezinska@swu.bg

Научни интереси:

Картографски методи на изобразяване, хидроложко картографиране, геоморфоложко картографиране, пространствени анализи и web-картографиране.

 

Преподавани дисциплини:

Картография, Тематична картография, ГИС, Картографско моделиране, Екологично картографиране, Геоморфология, Приложение на ГИС в регионалните изследвания.

Гост-преподаватели

Tzankov

Проф. дгмн Цанко Цанков

УК 4, кабинет 104, tzankov1936@swu.bg

Научни интереси: сеизмичен риск, геоморфология

Shishmanova

Проф. д-р Мария Шишманова

УК 4, кабинет 103, e-mail: valkova_chich@swu.bg

Научни интереси: население, населени места, социално икономическа география, регионално развитие, устройство на територията ОУП, ПУП, ЕО, ОВОС

Michailov

Доц. д-р Михаил Михайлов

УК 4, кабинет 103, e-mail: mam@swu.bg

Научни интереси: ЕО, ОВОС, хидрология

Cekova

Доц. д-р Стефка Цекова

УК 4, кабинет 703, e-mail: teshe@swu.bg

Научни интереси: управление на отпадъците, екологичен мониторинг

Последна промяна: 2018-01-30