Академична информационна система

Gyudzhenov

Проф. д-р Илия Гюдженов

УК 1, кабинет 402
e-mail: iliadg@swu.bg

Научни интереси

Дискретна математика, приложение на математиката, методика на обучението по математика във висшите училища, управление на висшето образование.

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по математика, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Висша математика I, Приложна математика I (за специалностите от Техническия колеж), Математика (за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна и начална училищна педагогика).

Dimitrova

Доц. д-р Илинка Димитрова
Ръководител катедра "Математика"

УК 1, кабинет 459
e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg

Научни интереси

Полугрупи от преобразувания върху крайно множество, релации на Грийн, пораждащи множества, ранг на полугрупа, максимални подполугрупи, инверсни, регулярни, антирегулярни и корегулярни полугрупи.

Преподавани дисциплини

Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Висша алгебра, Основи на аритметиката, Математика І-ва и II-ра част (за специалностите Медицинска химия, Химия и Педагогика на обучението по химия и физика).

Grozdanov

Доц. д-р Васил Грозданов

УК 1, кабинет 457
e-mail: vassgroz@swu.bg

Научни интереси

Равномерно разпределение на редици, числени методи Монте Карло, аналитична теория на числата.

Преподавани дисциплини

Математически анализ I, Математически анализ II, Висша математика II, Висша математика III, Математически структури.

Samarjiev

Доц. д-р Костадин Самарджиев

УК 1, кабинет 459
e-mail: k_samardzhiev@swu.bg

Научни интереси

Дидактика на обучението по математика, преподаване.

Преподавани дисциплини

Училищен курс по алгебра и анализ, История на математиката, Математика (за специалност Педагогика на обучението по техника и технологии), Математика (за специалност Екология и опазване на околната среда).

.

Доц. д-р Михаил Колев

УК 1, кабинет 457
e-mail: mkkolev@swu.bg

Научни интереси

Механика, числени методи, математическо моделиране.

Преподавани дисциплини

Математика І (за специалностите Химия и Педагогика на обучението по химия и физика), Математика I (за специалност Стопанско управление), Математика I (за специалност Международни икономически отношения), Математика II (за специалност Стопанско управление), Математика II (за специалност Международни икономически отношения), Приложна математика (за специалност Туризъм), Математика (за специалност Стопанско управление - магистри).

.

Доц. д-р Николай Китанов

УК 1, кабинет 457
e-mail: nkitanov@swu.bg

Научни интереси

Диференциални уравнения и Диференциални включвания, Оптимално управление, Математическо оптимиране.

Преподавани дисциплини

Математически анализ, Диференциални уравнения, Математическо оптимиране, Оптимизационни алгоритми в графи и мрежи, Дискретно оптимиране,  Математическа логика, Количествени методи в управлението, Алгоритми за вземане на решения в икономиката и управлението, Инженерна математика.

Garkova_new

Ас. д-р Бояна Гъркова

УК 1, кабинет 459
e-mail: big@swu.bg

Научни интереси

Числено и математическо моделиране, компютърен дизайн, програмиране

Преподавани дисциплини

Упражнения по: Математика I и Математика II, Инженерна математика ІІІ, Изкуствен интелект, Логическо програмиране, Компютърно моделиране и обработка на експериментални резултати, Компютърни симулации с Matlab.

Maya Stoyanova

Мая Стоянова
Редовен докторант

УК 1, кабинет 459
e-mail: maya_stoyanova@swu.bg

Научни интереси

Използване на информационни и компютърни технологии в обучението по математика

Преподавани дисциплини

Упражнения по: Методика на обучението по математика II, Хоспетиране по математика, Текуща педагогическа практика по математика, Преддипломна педагогическа практика по математика.

Emiliya Nikolova

Емилия Николова
Редовен докторант

УК 1, кабинет 456
e-mail: e_nikol@swu.bg

Научни интереси

Методика на обучението по математика и информатика, програмиране

Преподавани дисциплини

Основи на програмирането, Въведение в училищния курс по информатика.

Aneliya Jurumova

Анелия Урумова
Редовен докторант

УК 1, кабинет 457
e-mail: aneliurumova@swu.bg

Научни интереси

Математическо моделиране, екология.

Iveta Nikolova

Ивета Николова
Редовен докторант

УК 1, кабинет 457
e-mail: iveta.nikolova@abv.bg

Научни интереси

Математическо моделиране, методика на обучението по математика и информатика.

Irina Naskinova

Ирина Наскинова

Редовен докторант

УК 1, кабинет 457
e-mail: naskinova@swu.bg

Научни интереси

Математическо моделиране в микробиологията, обектно-ориентирано програмиране, информатиката за интензивно използване на данни, компютърни системи в облак.

Kostadin Petleshkov

Костадин Петлешков

Редовен докторант

УК 1, кабинет 457

е-mail:

Научни интереси

Методика на обучението по математика

Rumyana Yancheva

Румяна Янчева

Редовен докторант

УК 1, кабинет 459

e-mail: rumi@swu.bg

Научни интереси

Полугрупи от преобразувания върху крайно множество, релации на Грийн, пораждащи множества, ранг на полугрупа.

Преподавани дисциплини

Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Висша алгебра.

Tsvetelina Petrova

Цветелина Петрова

Редовен докторант

УК1, кабинет 457

e-mail: tzvetelina20@swu.bg

Научни интереси:

Монте Карло интегриране, Коробови и Соболеви пространства

Emilia

Емилия Руньова
Технически секретар

УК 1, кабинет 553

тел.: +359-73-588 557

e-mail:  mathematics@swu.bg

Mila Petrova

Мила Петрова
Инспектор "Учебен отдел"

приемно време:
10.00 - 12.00 и 13.00 - 14.00

тел. +359-73-588-539
e-mail: petrova@swu.bg

Последна промяна: 2018-03-12