Академична информационна система

Mihov

доц. д-р Любен Михов Иванов
УК 1, кабинет 546
e-mail: mihovli@swu.bg

Научни интереси

Влакнеста оптика и оптични комуникационни системи, Електрически и магнитни явления, Електромагнитни трептения и вълни, Нелинейна оптика, Разпространение на свръх къси светлинни импулси в линеен и нелинеен режим, Оптоелектроника и лазерна техника, в това число оптични усилватели и генератори, оптични превключватели, оптични сензори и др., Оптична спектроскопия, Спектрални методи на изследване

Преподавани дисциплини

Електричество и магнетизъм, Оптика, Оптоелектроника и оптични комуникации, Радиофизика, Квантова електроника, Обща физика
Gramatikov

проф. д-р инж. Пламен Граматиков
УК 1, кабинет 547
e-mail: psgramat@swu.bg

Научни интереси

Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт на производства и сгради, Алтернативни енергийни източници, Биоетични принципи в природните и инженерните науки, Иновационна политика и международен трансфер на технологии

Преподавани дисциплини

Атомна и ядрена физика, Приложна топлотехника, Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт, Физични процеси в ЯЕЦ, Инженерна и обща физика, Обща метрология, Топлофизика, Техническа термодинамика, Биофизика
Radost Vasileva

доц. д-р Радост Василев
УК 1, кабинет 551
e-mail: r_vassileva@swu.bg

Научни интереси

Дидактика на физиката, Дидактика на математиката

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по физика, Механика, Молекулна физика и термодинамика, Математични методи на физиката - І част, Математични методи на физиката - ІІ част
Ralitsa Stanoeva

доц. д-р Ралица Станоева
УК 1, кабинет 548
e-mail: rstanoeva@swu.bg

Научни интереси

Експериментална физика, Атомна и ядрена физика, Физика на елементарните частици

Преподавани дисциплини

Теоретична механика, Електродинамика, Квантова механика, Физика на околната среда, Оптични методи за контрол на параметрите на околната среда, Подготовка на физичния експеримент и обработка на експериментални данни
Gergana Kalpachka

гл. ас. д-р Гергана Калпачка
УК 1, кабинет 548
e-mail: kalpachka@swu.bg

Научни интереси

Компютърни системи, комплекси и мрежи, Компютърна сигурност и надеждност, Отказоустойчиви компютърни системи, Компютърни образователни технологии, Методика на обучението по физика

Преподавани дисциплини

Основи на компютърната техника и технологии, Физика на кондензираната материя, Астрономия и астрофизика, Компютърни методи във физиката
Krasimir Damov

ас. д-р Красимир Дамов
УК 1, кабинет 552
e-mail: damov@swu.bg

Научни интереси

Електроника, Електротехника, Експериментална физика, Физика на аерозолите

Преподавани дисциплини

Обща и инженерна физика, Електроника за физици, Електротехника, Обща метрология, Оптика
Todor Cholakov

ас. Тодор Чолаков
УК 1, кабинет 552
e-mail: ton4eto64@swu.bg

Научни интереси

Оптика и оптични комуникационни системи, Електрически и магнитни явления, Иновационна политика и изследване

Преподавани дисциплини

Оптика, Електричество и магнетизъм, Физика на околната среда, Фотоенергетика
Direkov

ст. пр. Любомир Диреков
УК 1, кабинет 211
e-mail: direkov@swu.bg

Научни интереси

Изследване последствията за хората и околната среда от авариите в атомните електрически централи. Изследване на остатъчна радиоактивност в хранителни продукти, вода, почва и въздух. Изследване вредното влияние на физичните и химичните фактори на околната среда върху организма на човека. Изследване влиянието на стихийните бедствия върху психичното състояние на човека и реакциите за извършване на правилни действия при екстремални условия.

Преподавани дисциплини

Защита при бедствия и долекарска помощ, Защита при екстремални условия, Управление на кризи, Атомна и ядрена физика /упр./, Физични процеси в атомни електрически централи /упр./, Молекулна физика /упр./, Биофизика /упр./

Последна промяна: 2018-01-30