Катедра "Физика" осигурява обучение на студенти по акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски програми в професионалните направления 4.1. Физически науки и 1.3. Педагогика на обучението по … .

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Специалности:

Курсът на обучение за бакалавърските специалности е четиригодишен, редовна форма на обучение и с възможност за продължаване на обучението в магистърски програми и придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър".

Катедра "Физика" организира паралелно обучение "Учител по физика" за получаване на учителска правоспособност от студентите, обучавани в специалностите "Физика", "Приложни оптични технологии" и "Метрология".

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

Специалности:

Курсът на обучение в магистърските програми е 2 семестъра за студентите, завършили ОКС "Бакалавър" в съответното професионално направление и 4 семестъра за студентите, завършили специалности в други професионални направления.

Обучението на студентите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" се осъществява по утвърдените учебни планове и учебните програми по отделните дисциплини в тях, в съответствие със съвременните образователни изисквания и кредитната система ECTS.

Образователна и научна степен "Доктор"

Докторски програми:

Следдипломна квалификация (продължаващо обучение):

Курсът на обучение e 2 или 4 семестъра.

Последна промяна: 2018-03-20