Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" участва в договори за международно сътрудничество със следните университети:

 • Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague), Czech Republic, 2008-2013,
 • Univerzita v Ljubljani (University of Ljubljana), Slovenia, 2011-2013,
 • Universite de Rennes, France, 2010-2013,
 • Universität Siegen, Germany, 2010-2013,
 • Czech Technical University in Prague, Czech Republic, 2010-2013,
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland, 2010-2013,
 • Universidade de Madeira, Portugal, 2010-2013,
 • National Technical University of Athens, Greece, 2010-2013,
 • Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахстан, 2012-2015,
 • Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey, 2012/2013
 • Transilvania University of Brasov, Brasov, Romania, 2013
 • Georgia Gwinnett College, Atlanta, USA,

както и

 • Рамково споразумение с Търговско-промишлена палата - Благоевград,
 • Споразумение за сътрудничество между Българска стопанска камара и доц. д-р инж. Пламен Граматиков за доставяне на екологични услуги за МСП (малки и средни предприятия) от хартиения, химическия, текстилен и кожарски сектори.

DAAD проект "Center of Excellence for Applications of Mathematics":

Последна промяна: 2018-01-30