Летен семестър на учебната  2017/2018

  • Приемно време на преподавателите от катедра "Теория и методика на физическото възпитание"
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет E-mail
доц. д-р Валери Цветков понеделник
сряда
10.30 - 12.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1511
valeric@swu.bg
проф. д.н. Кирил Костов понеделник
четвъртък
14.30 - 16.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1506
kzkostov@swu.bg
доц. д-р Даниела Томова вторник
сряда
16.30 - 18.15 ч.
10.00 - 11.30 ч.
1512
danitomova@swu.bg
гл.ас. д-р Невяна Докова вторник
сряда
13.30 - 15.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1506
nevid@swu.bg
гл.ас. д-р Стефан Кинов понеделник
вторник
13.30 - 15.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1506
stefankinov@swu.bg
гл.ас. д-р Илия Канелов вторник
четвъртък
13.30 - 15.15 ч.
15.30 - 17.15 ч.
1512 i_kanelov@swu.bg
ас. д-р Христо Николов вторник
сряда
12.30 - 14.15 ч.
11.30 - 13.15 ч.
1505 hristo_nikolov@swu.bg
  • Приемно време на преподавателите от катедра "Педагогика"
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет E-mail
доц. д-р Траян Попкочев вторник
сряда
10.30 - 12.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1414
1414
popkochev@swu.bg
проф. д.н. Добринка Тодорина вторник
сряда
10.30 - 12.15 ч.
11.30 - 13.15 ч.
1421
todorina@swu.bg
проф. д-р Невена Филипова вторник
сряда
10.30 - 12.15 ч.
8.30 - 10.15 ч.
1421 nevef@swu.bg
доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова вторник
четвъртък
13.30 - 15.15 ч.
15.30 - 17.15 ч.
1420 lidycveta@swu.bg
доц. д-р
Снежана Попова
сряда
четвъртък
15.30 - 17.15 ч.
12.30 - 14.15 ч.
1419
snejy_popova@swu.bg
доц. д-р Пелагия Терзийска сряда
четвъртък
12.30 - 14.15 ч.
12.30 - 14.15 ч.
1423 pelagia.terziyska@swu.bg
доц. д-р Веска Гювийска вторник
сряда
13.30 - 15.15 ч.
11.30 - 13.15 ч.
1421 v_guviiska@swu.bg
доц. д-р Мая Сотирова сряда
петък
9.30 - 12.15 ч.
12.30 - 13.15 ч.
1420
1206-Б
mayasotirova@swu.bg
доц. д-р Николай Цанков вторник
сряда
15.30 - 17.15 ч.
15.30 - 17.15 ч.
1419 ntzankov@swu.bg
доц. д-р Емилия Божкова вторник
сряда
8.30-10.15
15.30 - 17.15
1422
em_bojkova@swu.bg
гл. ас. д-р Юлиана Ковачка сряда
четвъртък
10.30 - 12.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1423 yuliana_k@swu.bg
гл.ас. д-р Светлана Николаева понеделник

четвъртък
10.30 - 11.15 ч.
15.15 - 16.00 ч.
15.15 - 16.45 ч

1422
nicolaeva@swu.bg
гл. ас. д-р
Милена Левунлиева

сряда
петък

13.30 - 15.15 ч.
16.15 - 17.45 ч.

1419
levunlieva@swu.bg
гл.ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
понеделник
вторник
петък
15.30 - 17.15 ч.
14.30 - 15.15 ч.
10.30 - 11.15 ч.
1514
m.shehova@swu.bg
ас. Елена Кондева вторник
четвъртък
14.30 - 16.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1419 elena.kondeva@swu.bg
ас. Мария Младенова вторник
сряда
11.30 - 13.15 ч.
11.30 - 13.15 ч.
1420 m.kamenichka@swu.bg
ас. Радослава Топалска понеделник
вторник
11.00 - 12.30 ч.
12.30 - 14.15 ч.
1423 topalska@swu.bg
ас. Янка Рангелова-Мирон понеделник
четвъртък
12.30 - 14.15 ч.
8.30 - 10.15 ч.
1419 yana.rangelova@swu.bg
ас. д-р Вяра Цветанова понеделник
четвъртък
13.30 - 15.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1420 viara23@swu.bg
ас. д-р Румяна Гьорева вторник
9.30 - 12.15 ч.
16.15 - 17.00 ч.
1514 r.gyoreva@swu.bg
Последна промяна: 2018-04-04