Международни проекти:

European Higher Education Management and Development /EHEMD/- Master Program ("Erasmus" EU/Assoc. Prof. PhD. G. Apostolov) and others.

FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia) FESTA is an EU project financed under FP7 - Capacities. It took off February 2012 and will run for 5 years until January 2017./Assoc. Prof. PhD. G. Apostolov) and others

Policies Supporting Young People in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe (YOUNG_ADULLLT)

Участия в университетски и факултетски проекти:

 • 2017 - Феноменологична съизмеримост на езиците на съзнанието и неговите интерпретации, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦФП към ФФ. (доц. д-р Георги Донев)
 • 2017 - Теоретичната съпоставимост между априористки концепти: как Шопенхауеровата метафизика разбира Кантовата критика, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦНИ към ФФ. (Проф. дфн В. Канавров)
 • 2017 - Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри, факултетен проект на Философски факултет, ЮЗУ "Н. Рилски". (проф. д-р Борис Манов)
 • 2016 - Назад към метафизиката, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година, 2016 (Проф. дфн В. Канавров)
 • 2016 - Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦФП към ФФ, Срок: 1 година, 2016 (доц. д-р Георги Донев)
 • 2016 - Фронезисът в глобализиращото се общество, факултетен проект на Философски факултет, ЮЗУ "Н. Рилски", Срок: 1 година, 2016 (доц. д-р Майя Георгиева)
 • 2015 - Концепти, структура и методологии на некласическото феноменологическо мислене,  инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". Център за немски идеализъм към ФФ. Срок: 1 година, 2015 г. (Проф. дфн В. Канавров)
 • 2015 - Приложения на философски методи в психоанализата, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". Център по философия и психоанализа към ФФ. Срок: 1 година, 2015 г. (Доц. д-р Е. Маджаров)
 • 2015 - Дисперсии на западните и източните модели за единство, съвместен проект на Катедра "Философия" и Катедра "Философски и политически науки" (доц. д-р А. Николова).
 • 2014 - Екзистенциални и политически основания на нашата съвременност, съвместен проект на Катедра "Философия" и Катедра "Философски и политически науки" (доц. д-р М. Георгиева).
 • 2014 - Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". Център за немски идеализъм към ФФ. Срок: 1 година, 2014 г. (Проф. дфн В. Канавров)
 • 2013 - Метафизическо, постметафизическо и философско-религиозно мислене, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година. 2013 г. (проф. дфн В. Канавров).
 • 2012 - Философският глобализъм на Хегел, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски". ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година, 2012 г. (проф. дфн В. Канавров).
 • 2011 - Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ "Неофит Рилски", ЦНИ към ФФ. Срок: 1 година. (проф. дфн В. Канавров).
 • 2010 - Модели на философското мислене, инфраструктурен проект на Центъра за немски идеализъм към ФсФ (проф. дфн В. Канавров).
 • Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието - съвместен проект на катедрите от факултета (доц. д-р В. Асенова)
 • Парадигми на мисленето - съвместен проект на катедра Философия и катедра Философски и политически науки (доц. д-р П. Пачкова)

Мобилност на студентите по програмата "Еразъм":

 • Двустранен договор за преподавателска, административна  и студентска мобилност с Дунавски университет в Кремс, Австрия, Програма Сократ-Еразъм
 • Двустранни договори за преподавателска и студентска мобилност с Педагогически университет във Фрайбург и Университет в Майнц, Германия, Програма Еразъм
Последна промяна: 2018-02-14